Meniu

Detalii Decizie 226 din 24 Martie 2011


Decizie 226 din 24 Martie 2011

Nr: 226/2011

Decizie privind sancționarea Societății Comerciale „Broker de Asigurare Fortzaas“ - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității.

De cine a fost data legea: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor -- Nr. 1.700 Ședința publică din data de 25 martie 2010 Dosar nr. 6.777/1/2009 Președinte: Carmen Ilie — judecător Emanuel Albu — judecător Iuliana Rîciu — judecător Anca Sterie — magistrat-asistent S-a luat în examinare recursul declarat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților împotriva Încheierii din 2 iunie 2009 a Curții de Apel București — Secția a VIII-a Contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal au lipsit părțile: recurenta-intervenientă Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, intimatul- pârât Guvernul României și intimații-reclamanți Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer. Procedura completă. Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, arătând că recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, fiind declarat și motivat în termenul legal. S-a mai referit că recurenta a solicitat judecarea cauzei în lipsă, astfel cum permit dispozițiile art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Constatând cauza în stare de judecată, Curtea o reține spre soluționare. CURTEA, asupra recursului de față, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011I.Circumstanțele cauzei 1.Obiectul acțiunii Prin acțiunea înregistrată pe rolul Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal reclamanții Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României anularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1 alin. 2 al articolului unic, obligarea acestuia la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea actului normativ menționat, reprezentat de diferența de chirie lunară la care aveau dreptul în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 și cea la care au fost îndreptățiți în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, diferență înmulțită cu numărul lunilor scurse de la emiterea acestei din urmă hotărâri de Guvern și până la soluționarea irevocabilă a cererii și suspendarea executării actului administrativ până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acțiunii. 2. Motivele de fapt și de drept care au stat la baza formulării cererii În motivarea acțiunii reclamanții au arătat că au devenit proprietari ai imobilului denumit generic aCastelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri de Guvern a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micșorându-se în mod substanțial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la instituțiile publice ce își desfășoară activitatea în imobilele restituite. Mai arată reclamanții că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 vatămă drepturile și interesele proprietarilor, deoarece introducerea unui nou criteriu de calcul, și anume asuprafața construită desfășurată sau suprafața de teren aferent, inclusiv terenul de sub construcție”, stabilește un sistem arbitrar, prin care cuantumul chiriei este invers proporțional cu suprafața imobilului. 3. Apărările formulate de pârâtul Guvernul României Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. Arată pârâtul că hotărârea a fost adoptată prin însușirea proiectului inițial de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Arată pârâtul că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor având destinația de licee, școli, spitale, sedii de instituții publice, muzee cu suprafețe construite desfășurate și teren aferent foarte mare. La dimensionarea cuantumului chiriei s-au avut în vedere, pe de o parte, influențele economice asupra utilizatorului actual, în sensul asigurării suportabilității acestora din bugetele proprii, în condițiile menținerii activității de utilitate publică în condiții optime și, pe de altă parte, asigurarea unui venit echilibrat pentru beneficiarii retrocedării. În cauză au fost formulate cereri de intervenție în interesul pârâtului de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cereri încuviințate în principiu de instanță. 4. Hotărârea instanței de fond Prin Sentința civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curții de Apel București a fost admisă acțiunea reclamanților Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României. Au fost respinse cererile de intervenție formulate de Cancelaria Primului-Ministru și de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, a fost anulată parțial hotărârea Guvernului atacată, și anume anexa nr. 1 alin. 2, și obligat pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia și la plata sumei de 51 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, și suspendată Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 — anexa nr. 1 alin. 2 până la soluționarea irevocabilă a cauzei. 5. Motivele de fapt și de drept care au stat la baza formării convingerii primei instanțe Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că reclamanții au devenit proprietari ai imobilului denumit generic aCastelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri de Guvern a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micșorându-se în mod substanțial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la instituțiile publice ce își desfășoară activitatea în imobilele restituite. Instanța de fond a reținut că Guvernul a stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 criteriile pe baza cărora se stabilește cuantumul chiriilor, și anume: afectațiunea imobilului, rangul localității, suprafața construită desfășurată și suprafața de teren aferent, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost introdus un subcriteriu la cele existente — suprafața construită/suprafața de teren — și a fost stabilit un cuantum al chiriei în sistem descrescător, invers proporțional cu suprafața imobilului. Instanța a constatat că prin actul administrativ cu caracter normativ atacat s-a adus o vătămare a dreptului de proprietate al reclamanților, întrucât reclamanții au fost lipsiți de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre de Guvern, fără ca această măsură să fie justificată, aducându-se atingere dreptului prin neîndeplinirea obligației de plată echitabilă a proprietarului pentru lipsa de folosință asupra bunului său. De asemenea, instanța de fond a reținut că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei și asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosință nu există un just echilibru. Ca efect al admiterii acțiunii reclamanților, cererile de intervenție în interesul Guvernului României formulate de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților au fost respinse ca neîntemeiate. 6. Recursurile declarate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și Guvernul României împotriva Sentinței nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal Prin Decizia nr. 471 din 30 ianuarie 2009 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursurile declarate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și Guvernul României împotriva Sentinței civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal ca nefondate. Pentru a pronunța această soluție instanța a reținut în esență următoarele: Instanța de recurs a înlăturat susținerile recurenților potrivit cărora instanța de contencios administrativ nu poate analiza decât legalitatea unui act administrativ, dar nu și oportunitatea. Judecătorul poate analiza și elementele de oportunitate, când apreciază că acestea întregesc elementele legalității, mergând pe ideea că scopul legii (interesul public) este întotdeauna un element de legalitate, iar mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce țin de oportunitate. Excesul de oportunitate este stabilit de judecător prin raportare la scopul legii și care poate conduce la excesul de putere, care este definit în art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004 ca fiind aexercitarea dreptului de apreciere, aparținând autorităților administrației publice, prin încălcarea 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii DECIDE: Respinge recursul declarat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților împotriva Încheierii din 2 iunie 2009 a Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal ca nefondat. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 25 martie 2010. Judecător, Carmen Ilie Judecător, Emanuel Albu Judecător, Iuliana Rîciu Magistrat-asistent, Anca Sterie  drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituție sau de lege”. De altfel, instanța de fond a analizat oportunitatea actului administrativ tocmai din perspectiva raportării sale la scopul lui. Actul administrativ normativ contestat a fost anulat pentru că prin emiterea sa nu s-a realizat un echilibru între interesul public și dreptul reclamanților la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosință a bunului. În ceea ce privește criticile aduse soluției pronunțate de instanța de fond referitoare la neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind suspendarea executării actului administrativ, Înalta Curte le-a respins. Suspendarea actelor administrative reprezintă operațiunea juridică de întrerupere vremelnică a efectelor acestora și ea este o situație de excepție, care se poate dispune numai în condițiile legii. Art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 stabilesc condițiile în care se poate dispune suspendarea unui act normativ: cazul bine justificat și paguba iminentă. În legea contenciosului administrativ au fost definite atât paguba iminentă, cât și cazul bine justificat. Cazul bine justificat a fost dovedit în cauză, mai ales că instanța de fond a și anulat actul administrativ, existând împrejurări de fapt și de drept care au condus la ideea că actul a fost emis nelegal. Și paguba iminentă este dovedită în cauză pentru că prin emiterea actului administrativ s-au redus veniturile obținute de reclamanți din chirie. Și criticile ce vizează modul de soluționare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale au fost considerate nefondate. 7. Cererea formulată de A.N.R.P. La data de 28 mai 2009, petenta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a formulat cerere de lămurire a dispozitivului Sentinței nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în sensul precizării în mod clar a ce anume s-a avut în vedere prin anularea alin. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007. 8.Hotărârea instanței de fond Prin Încheierea din 2 iunie 2009 Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a admis cererea de lămurire dispozitiv formulată de petentă, în sensul: aAnulează parțial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1, în ceea ce privește stabilirea chiriei în funcție de suprafața construită desfășurată, respectiv suprafața de teren aferent, într-un raport invers proporțional cuantum chirie—suprafață imobil”. 9. Recursul formulat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților împotriva Încheierii din 2 iunie 2009 a Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal Motive de recurs întemeiate pe dispozițiile art. 304 1 din Codul de procedură civilă Prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 au fost stabilite clasele de imobile în funcție de suprafața construită (suprafață/teren), cu consecința stabilirii cuantumului chiriei în funcție de încadrarea în această clasă. La pct. 1—4 sunt precizate imobilele pentru care se aplică cuantumul chiriilor în funcție de suprafața construită desfășurată (suprafață/teren). Imobilul ce a făcut obiectul litigiului se află la pct. 4 din rubrica intitulată aAfectațiunea imobilului”. Deși prin Încheierea pronunțată în data de 2 iunie 2009 instanța de fond a făcut precizarea că se va anula parțial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume numai anexa nr. 1, recurenta critică această hotărâre, deoarece în cuprinsul său nu se face referire la categoria de imobile cărora li se vor aplica criteriile anulate în anexă, având în vedere că imobilul în speță este prevăzut doar la pct. 4 din rubrica aAfectațiunea imobilului” din anexa anulată parțial. II. Considerentele instanței de recurs 1. Recursul este nefondat. 2. Obiectul acțiunii l-a constituit aanularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1 alineatul 2”. 3. Reclamanții au criticat actul administrativ în ceea ce privește stabilirea cuantumului chiriei invers proporțional cu suprafața imobilului. Prin Sentința civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008, definitivă și irevocabilă, s-a apreciat că modalitatea de calcul al chiriei este nelegală. Sistemul de calcul al chiriei privește toate categoriile de imobile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 1—4, astfel încât nu se poate restrânge obiectul acțiunii numai la imobilele de la pct. 4. Anularea parțială a actului administrativ normativ profită tuturor persoanelor interesate. 4. Pe parcursul soluționării dosarului nu s-a discutat necesitatea precizării acțiunii numai în ceea ce privește imobilele înscrise la pct. 4 din anexa nr. 1, astfel încât instanța de fond când a pronunțat hotărârea a analizat alineatul 2 în mod global, astfel cum a fost învestită. 5. Față de acestea, în temeiul art. 312 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă, urmează a se respinge recursul ca nefondat. 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.20112. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2010 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară: 1.CotizațiiSatu MareNumerar4.347,00 lei 1.Alte venituri fără scop patrimonialSatu MareNumerar20.636,87 lei 2.Contribuții23.762,00 lei 3. Alte venituri: Nr. crt. Denumirea societățiiSediul socialNaționalitateaCUIData donațieiFelul donației Suma donațiilor — lei — 1.Kalmander HarmonyCăminRomână1810217829.01.2010Virament6.200,00 2.S.C. Schwab — S.R.L. Total: Satu MareRomânăRO6425827.01.2010 17.03.2010 29.04.2010 31.05.2010 2.06.2010 8.06.2010 6.07.2010 6.08.2010 30.08.2010 14.09.2010 29.09.2010 27.12.2010 Virament Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar 5.000,00 4.000,00 2.000,00 750,00 800,00 1.000,00 550,00 3.000,00 900,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 23.600,00 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul Județean Satu Mare 1. Cotizații: aMonitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala aUnirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: aMonitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240/6.IV.2011 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 leiISSN 1453—4495 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR &JUYDGY|522015]. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:03

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)