Meniu

Detalii Decizia 1380 din 16 Decembrie 2008


Decizia 1380 din 16 Decembrie 2008

Nr: 1380/2008

Decizia nr. 1.380 din 16 decembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15-17, art. 116-118 și art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De cine a fost data legea: Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României -- Decizia DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE CURTEA CONSTITUTIONALĂ DECIZIA Nr. 1.380 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15—17, art. 116—118 și art. 131—137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 2 Ioan Vida— președinte Nicolae Cochinescu— judecător Aspazia Cojocaru— judecător Acsinte Gaspar— judecător Petre Lăzăroiu— judecător Ion Predescu— judecător Puskás Valentin Zoltán— judecător Tudorel Toader— judecător Augustin Zegrean— judecător Ion Tiucă— procuror Gabriela Dragomirescu— magistrat-asistent-șef Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15—17, art. 116—118 și art. 131—137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Vasile Gheorghe în Dosarul nr. 2.503/116/2007 (număr în format vechi 52/F/2007) al Tribunalului Călărași — Sectia civilă. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât consideră că textele de lege criticate nu contravin prevederilor din Constitutie invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Sentinta comercială nr. 9 din 9 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.503/116/2007 (număr în format vechi 52/F/2007), Tribunalul Călărași — Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15—17, art. 116—118 și art. 131—137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.Exceptia a fost ridicată de Vasile Gheorghe într-o cauză privind cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitateautorul acesteia sustine că Legea nr. 85/2006 contine prevederi contrare principiilor cuprinse în art. 21, art. 24 și art. 44 din Constitutie. În acest sens, în esentă, se arată că prin art. 1 alin. (2) se instituie o procedură simplificată, cu efecte dezastruoase și ireparabile pentru debitor; procedura publicitătii stabilită de art. 7, constând în citarea și comunicarea tuturor actelor de procedură în Buletinul Insolventei, derogă de la regulile de citare și comunicare cuprinse în Codul de procedură civilă. Buletinul Insolventei oferă un acces limitat și are un caracter general de opozabilitate, fără a fi aorientat către părtile din proces”, astfel că nu răspunde unor cerinte minime pentru a se asigura concordanta cu principiile consacrate prin art. 21 și 24 din Constitutie. aCa un corolar al neconstitutionalitătii acestei proceduri, art. 116—118 din Legea nr. 85/2006” adau posibilitatea lichidatorului de a lichida în orice mod averea debitorului, fără niciun fel de consideratie pentru interesele debitorului sau ale asociatilor/actionarilor săi.” Mai arată că aart. 131—137 din lege reglementează închiderea procedurii, fără a prevedea cel putin conditia verificării prealabile a operatiunilor de lichidare de către instanta de judecată și fără a permite debitorului să conteste în vreun fel modalitatea de închidere a procedurii”. Tribunalul Călărași — Sectia civilăconsideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, aavând în vedere scopul prezentei legi”. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. Avocatul Poporuluiconsideră că dispozitiile criticate din Legea nr. 85/2006 sunt constitutionale, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 849/2006. Președintii celor două Camere ale Parlamentului și Guvernulnu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente și ale reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum și Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu - tionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15—17, art. 116—118 și art. 131—137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare. Textele de lege criticate dispun cu privire la: art. 1 alin. (2) — procedura simplificată aplicabilă unor categorii de debitori, art. 13, art. 15—17, cuprinse în sectiunea aAdunarea creditorilor. Comitetul creditorilor”— procedura referitoare la adunarea creditorilor, art. 116—117 din sectiunea aEfectuarea lichidării”— procedura lichidării averii debitorului și art. 131— 137 — sectiunea aÎnchiderea procedurii”— reglementează închiderea procedurii de lichidare, prin sentintă a judecătorului- sindic, în cazul în care se constată că nu există bunuri în averea debitorului care să acopere cheltuielile de administrare. În opinia autorului exceptiei, aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind aAccesul liber la justitie”, art. 24 privind aDreptul la apărare”, art. 44 privind aDreptul de proprietate privată”și art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la obligatia statului de a asigura alibertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”. Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă pentru următoarele motive: Sustinerile formulate de autorul exceptiei cu privire la art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15—17, art. 116—118 și art. 131—137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei nu sunt critici de neconstitutionalitate, ci exprimă nemultumirea acestuia în legătură cu modul lor de redactare și cu solutiile legislative adoptate. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și functionarea Curtii Constitutionale, aceasta a[...] se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 3 Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUTIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15—17, art. 116—118 și art. 131—137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Vasile Gheorghe în Dosarul nr. 2.503/116/2007 (număr în format vechi 52/F/2007) al Tribunalului Călărași — Sectia civilă. Definitivă și general obligatorie. Pronuntată în ședinta publică din data de 16 decembrie 2008. PREȘEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent-șef, Gabriela Dragomirescu CURTEA CONSTITUTIONALĂ. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:07:44

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)