Meniu

Detalii Decizia 1387 din 16 Decembrie 2008


Decizia 1387 din 16 Decembrie 2008

Nr: 1387/2008

Decizia nr. 1.387 din 16 decembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De cine a fost data legea: Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României -- Nr. 1.399 din 16 decembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă Ioan Vida— președinte Nicolae Cochinescu— judecător Aspazia Cojocaru— judecător Acsinte Gaspar— judecător Petre Lăzăroiu— judecător Ion Predescu— judecător Puskás Valentin Zoltán— judecător Tudorel Toader— judecător Augustin Zegrean— judecător Ion Tiucă— procuror Gabriela Dragomirescu— magistrat-asistent-șef Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Partidul Solidarității Democratice Pentru Șanse Egale și o Societate Mai Bună în Dosarul nr. 68/326/2008 al Tribunalului Harghita — Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 2 septembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 68/326/2008, Tribunalul Harghita — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Partidul Solidarității Democratice Pentru Șanse Egale și o Societate Mai Bună. În motivarea excepției de neconstituționalitatese susține că dispozițiile art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora președintele instanței, care primește cererea de recurs, va putea să o înapoieze părții, intră în acoliziune grea” acu dispozițiile art. 1, 11, 20, 21, 24, 129, 148, 154 din Constituția României”. În acest sens, arată că înapoierea abuzivă a recursurilor prelungește excesiv perioada în care justițiabilul își poate exercita drepturile procesuale. Recursurile înapoiate în mod repetat de multe instanțe de judecată privesc drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la apărare, inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței, libertatea de conștiință, libertatea de exprimare, dreptul la informație, dreptul la ocrotirea sănătății etc. Tribunalul Harghita — Secția civilăconsideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă nu afectează drepturile părților, cererea de recurs urmând să fie înregistrată după refacerea ei cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporuluiconsideră că textul de lege criticat este constituțional. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernulnu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiectul excepției îl reprezintă prevederile art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: a5. Președintele instanței, care primește cererea de recurs, va putea să o înapoieze părții prezente, dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru a fi refăcută, prelungind termenul de recurs cu 5 zile.” În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (3), potrivit căruia România este stat de drept, democratic și social, art. 11 — aDreptul internațional și dreptul intern”, art. 20 — aTratatele internaționale privind drepturile omului”, art. 21 — aAccesul liber la justiție”, art. 24 — aDreptul la apărare”, art. 129 — aFolosirea căilor de atac”,art. 148 — aIntegrarea în Uniunea Europeană” și art. 154 — aConflictul temporal de legi”. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea reține că dispozițiile art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă nu încalcă niciunul dintre drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului invocate de autorul excepției. Dimpotrivă, prevederile cuprinse în textul de lege criticat sunt în favoarea justițiabilului și în sprijinul dreptului său la apărare, prin aceea că dă posibilitatea președintelui instanței de judecată să înapoieze părții prezente cererea de recurs, pentru a fi refăcută, dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. În această situație, termenul de recurs se prelungește cu 5 zile. Pe de altă parte, art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, fiind o normă de procedură, este de competența exclusivă de reglementare a legiuitorului. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 10 Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Partidul Solidarității Democratice Pentru Șanse Egale și o Societate Mai Bună în Dosarul nr. 68/326/2008 al Tribunalului Harghita — Secția civilă. Definitivă și general obligatorie. Pronunțată în ședința publică din data de 16 decembrie 2008. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent-șef, Gabriela Dragomirescu HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul Românieiadoptă prezenta hotărâre. Articol unic.— Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3 1 ), cu următorul cuprins: a(3 1 ) Secretarul de stat (pentru comunitățile locale) este ajutat de un subsecretar de stat.” 2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: a(2) Funcția de director general al Direcției generale de informații și protecție internă, încadrată cu polițist — funcționar public cu statut special, se asimilează cu funcția de secretar de stat.” 3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3 1 ), cu următorul cuprins: a(3 1 ) Funcția de director general al Direcției generale management operațional se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcția de secretar de stat. Numirea și eliberarea din funcție a directorului general al Direcției generale management operațional se fac prin ordin al minstrului administrației și internelor.” 4. Anexa nr. 1 aStructura organizatorică a Ministerului Administrației și Internelor” se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează : Ministrul administrației și internelor, Gabriel Oprea Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 9 ianuarie 2009. Nr. 3.ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*) a Ministerului Administrației și Internelor I. Aparat central (propriu) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 11 *) Structura organizatorică este reprodusă în facsimil.II. Instituții și structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor A. Instituții și structuri aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor 1. Agenția Națională Antidrog 2. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 3. Institutul Național de Administrație 4. Agenția Națională a Funcționarilor Publici 5. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane 6. Administrația Națională a Rezervelor de Stat 7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale 8. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 9. Instituția prefectului (42) 10. Direcția Generală de Pașapoarte 11. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 12. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 13. Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor 14. Centrul Informatic Național al Ministerului Administrației și Internelor (e-administrație) 15. Oficiul Român pentru Imigrări 16. Centrul de Cooperare Polițienească Internațională 17. Arhivele Naționale 18. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor 19. Academia de Poliție aAlexandru Ioan Cuza” 20. Liceul aNeagoe Basarab” al Ministerului Administrației și Internelor 21. Liceul aConstantin Brâncoveanu” al Ministerului Administrației și Internelor 22. Poliția Română 23. Jandarmeria Română 24. Poliția de Frontieră Română 25. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor 26. Grupul Special de Protecție și Intervenție aAcvila” 27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor 28. Clubul Sportiv aDinamo” București 29. Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor 30. Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.) 31. Structuri subordonate unor unități centrale B. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor 1. Societatea Comercială aCOMICEX” — S.A. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 12 DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU GUVERNUL ROMÂNIEI PRIMUL-MINISTRU DECIZIE pentru numirea domnului Cătălin Aurelian Roșculete în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, primul-ministruemite prezenta decizie. Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Aurelian Roșculete se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru, Ion-Mircea Plângu București, 14 ianuarie 2009. Nr. 102.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 13 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ORDIN privind stabilirea stocului de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activității de injecție din anul 2009 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) și x) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energieiemite prezentul ordin. Art. 1. — (1) În vederea asigurării siguranței aprovizionării cu gaze naturale pe perioada octombrie 2009—martie 2010, titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a deține în depozitele de înmagazinare subterană, până la încheierea activității de injecție din anul 2009, un stoc de gaze naturale. (2) În vederea îndeplinirii obligației stabilite la alin. (1), titularii licențelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale au obligația de a asigura accesul nediscriminatoriu la depozitele de înmagazinare subterană titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale, cu prioritate celor cărora le revine obligația de serviciu public. Art. 2. — (1) Pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale care prestează serviciul de furnizare în regim reglementat și care au obligația asigurării furnizării de ultimă instanță, stocul de gaze naturale se constituie la nivelul a 25\\% din cantitatea de gaze naturale furnizată în regim reglementat în anul 2008 consumatorilor finali. (2) Pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale care prestează serviciul de furnizare în regim concurențial, stocul de gaze naturale se constituie la nivelul a 12,5\\% din cantitatea de gaze naturale furnizată în anul 2008, pe piața concurențială, consumatorilor finali. (3) Pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale care prestează serviciul de furnizare atât în regim reglementat, cât și în regim concurențial, stocul de gaze naturale se constituie cumulativ, raportat la prevederile alin. (1) și (2). Art. 3. — (1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș, prin Dispeceratul Național de Gaze Naturale, determină și monitorizează pentru fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale stocul de gaze naturale. (2) Stocul de gaze naturale se exprimă în MWh și se raportează la cantitatea de gaze naturale destinată consumatorilor finali. Art. 4. — (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș, prin Dispeceratul Național de Gaze Naturale, comunică titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale cantitățile de gaze naturale determinate conform prevederilor art. 2. (2) În termen de două zile de la expirarea termenului precizat la alin. (1), titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale vor confirma Societății Naționale de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș cantitatea de gaze naturale stabilită de aceasta sau, pe baza informațiilor, datelor și a documentelor deținute, vor solicita rectificarea cantității de gaze naturale stabilite inițial de aceasta. (3) În lipsa unui răspuns din partea titularului licenței de furnizare a gazelor naturale, va fi luată în considerare cantitatea de gaze naturale stabilită de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș. Art. 5. — În termen de 3 zile de la expirarea termenului precizat la art. 4 alin. (2), Societatea Națională de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea avizării, stocul de gaze naturale defalcat pentru fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale. Art. 6. — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei avizează stocul de gaze naturale, în termen de 3 zile de la primirea acestuia, și dispune afișarea acestuia atât pe pagina web a autorității, cât și pe pagina web a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș. Art. 7. — Societatea Națională de Transport Gaze Naturale aTRANSGAZ” — S.A. Mediaș, titularii licențelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale și titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. Art. 8. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale. Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Nicolae Opriș București, 13 ianuarie 2009. Nr. 3.ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI NORMĂ privind completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 7/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cecuri Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 405 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului și al art. 48 din Legea nr. 312/2004, Banca Națională a Românieiemite prezenta normă. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 14 Art. I.— Norma Băncii Naționale a României nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 7/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cecuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul I, punctul 30, la punctul 166 2 se introduc trei noi alineate cu următorul cuprins: aInstituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația ca la recepționarea cecurilor să stabilească starea instrumentelor, în raport cu cerințele specifice aplicării procedurii de trunchiere. În situația în care la recepționarea cecurilor se constată că acestea prezintă motive pentru a fi refuzate tehnic în procedura de prelucrare electronică, respectiv alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mențiunilor aflate pe aceste instrumente, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie să consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de către acestea și clienții beneficiari ai sumelor înscrise pe respectivele cecuri și să informeze clienții cu privire la modalitățile alternative de procesare și costurile aferente acestora, precum și cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest și de regres, în cazul în care aceștia aleg o modalitate alternativă de procesare. În situația în care data recepționării cecului este foarte apropiată de data-limită de prezentare la plată și, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depăși termenul în care beneficiarul ar putea să dreseze protestul și regresul ca urmare a unui eventual refuz la plată din partea plătitorului, la momentul recepționării instrumentului instituția de credit a beneficiarului trebuie să obțină acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plată a respectivului instrument.” 2. La articolul I, punctul 30, la punctul 166 9 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: aÎn cazul cecurilor recepționate care îndeplinesc condițiile specifice aplicării procedurii de trunchiere, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să aplice trunchierea instrumentelor respective, instituțiile de credit plătitoare fiind singurele în măsură să refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevăzute la pct. 166 2 alin. 3, refuzul trebuind să fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plăți.” 3. La articolul III, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2 1 —2 4 , cu următorul cuprins: a2 1 . Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să transmită spre plată cecurile recepționate de la clienții lor până cel târziu în ziua bancară următoare datei recepționării respectivelor cecuri. 2 2 . Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor înscrise pe cecuri au obligația să crediteze conturile clienților lor cu sumele încasate în aceeași zi bancară în care le-au fost creditate conturile sau, în cazul în care cecurile au fost refuzate la plată, să comunice în același termen clienților lor acest fapt, inclusiv motivele de refuz. 2 3 . Până la închiderea casei de compensare pe suport hârtie, situată în municipiul București, operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată are obligația să raporteze săptămânal Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează, situația privind numărul cecurilor procesate în săptămâna respectivă prin casa de compensație pe suport hârtie, cu indicarea numărului de cecuri emise în baza Normei tehnice nr. 4/2008 privind cecul, individual pentru fiecare instituție de credit beneficiară. În situația în care din raportările transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată se constată cazuri de recurgere repetată la procesarea unor instrumente în formatul prevăzut de Norma tehnică nr. 4/2008 privind cecul prin intermediul casei de compensare pe suport hârtie, Banca Națională a României poate solicita instituțiilor de credit în cauză justificarea cauzelor care au condus la optarea pentru această modalitate de procesare. 2 4 . Pentru nerespectarea de către instituțiile de credit a prevederilor prezentei norme, Banca Națională a României poate să aplice sancțiunile prevăzute la art. 408 titlul VI cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007.” Art. II.— La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă orice alte dispoziții contrare. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 5 ianuarie 2009. Nr. 1.BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI NORMĂ privind completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 405 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin și al art. 48 din Legea nr. 312/2004, Banca Națională a României emite prezenta normă. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 30/15.I.2009 15 Art. I.— Norma Băncii Naționale a României nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul I punctul 34, la punctul 264 2 se introduc trei noi alineate cu următorul cuprins: aInstituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația ca la recepționarea cambiilor să stabilească starea instrumentelor, în raport cu cerințele specifice aplicării procedurii de trunchiere. În situația în care la recepționarea cambiilor se constată că acestea prezintă motive pentru a fi refuzate tehnic în procedura de prelucrare electronică, respectiv alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mențiunilor aflate pe aceste instrumente, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie să consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de către acestea și clienții beneficiari ai sumelor înscrise pe respectivele cambii și să informeze clienții cu privire la modalitățile alternative de procesare și costurile aferente acestora, precum și cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest și de regres, în cazul în care aceștia aleg o modalitate alternativă de procesare. În situația în care data recepționării cambiei este foarte apropiată de data-limită de prezentare la plată și, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depăși termenul în care beneficiarul ar putea să dreseze protestul și regresul ca urmare a unui eventual refuz la plată din partea plătitorului, la momentul recepționării instrumentului instituția de credit a beneficiarului trebuie să obțină acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plată a respectivului instrument.” 2. La articolul I punctul 34, la punctul 264 9 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: aÎn cazul cambiilor recepționate care îndeplinesc condițiile specifice aplicării procedurii de trunchiere, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să aplice trunchierea instrumentelor respective, instituțiile de credit plătitoare fiind singurele în măsură să refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevăzute la pct. 264 2 alin. 3, refuzul trebuind să fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plăți.” 3. La articolul IV, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2 1 — 2 4 , cu următorul cuprins: a2 1 . Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să transmită spre plată cambiile și biletele la ordin la vedere recepționate de la clienții lor, până cel târziu în ziua bancară următoare datei recepționării respectivelor instrumente. În cazul prezentării la plată prin trunchiere a cambiilor și biletelor la ordin, în vederea respectării prevederilor art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit care recepționează cambii și bilete la ordin cu scadență la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere vor urmări ca ziua scadenței să fie anterioară datei compensării. 2 2 . Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor înscrise pe cambii și bilete la ordin au obligația să crediteze conturile clienților lor cu sumele încasate în aceeași zi bancară în care le-au fost creditate conturile sau, în cazul în care cambiile și biletele la ordin au fost refuzate la plată, să comunice în același termen clienților lor acest fapt, inclusiv motivele de refuz. 2 3 . Până la închiderea casei de compensare pe suport hârtie, situată în municipiul București, operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată are obligația să raporteze săptămânal Băncii Naționale a României — Direcția reglementare și autorizare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează, situația privind numărul cambiilor și biletelor la ordin procesate în săptămâna respectivă prin casa de compensație pe suport hârtie, defalcat pe tipuri de instrumente de plată de debit, cu indicarea numărului de cambii și bilete la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia și biletul la ordin, individual pentru fiecare instituție de credit beneficiară. În situația în care din raportările transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată se constată cazuri de recurgere repetată la procesarea unor instrumente în formatul prevăzut de Norma tehnică nr. 5/2008 privind cambia și biletul la ordin prin intermediul casei de compensare pe suport hârtie, Banca Națională a României poate solicita instituțiilor de credit în cauză justificarea cauzelor care au condus la optarea pentru această modalitate de procesare. 2 4 . Pentru nerespectarea de către instituțiile de credit a prevederilor prezentei norme, Banca Națională a României poate să aplice sancțiunile prevăzute la art. 408 titlul VI cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007.” Art. II.— La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă orice alte dispoziții contrare. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 5 ianuarie 2009. Nr. 2.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC — Prețuri pentru anul 2009 — Nr. crt. Denumirea publicației Număr de apariții anuale Zile de apariție/ săptămână Greutate medie/apariție (grame) Valoare (TVA 9\\% inclus)/lei 12 luni3 luni1 lună 1. Monitorul Oficial, Partea I75055080021075 2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară901501.500140 3. Monitorul Oficial, Partea a II-a2005602.250200 4. Monitorul Oficial, Partea a III-a80051543040 5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a7.2005501.720160 6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a4005251.600150 7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a6013054050 8. Colecția Legislația României4—2.500450120 9. Colecția Hotărâri ale Guvernului României12—3.50075070 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR aMonitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala aUnirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23 Tiparul: aMonitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30/15.I.2009 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 leiISSN 1453—4495 &JUYDGY|323797| NOTĂ: Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă. Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României. Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către aMonitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție: COMPANIA NAȚIONALĂ aPOȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.— prin oficiile sale poștale ACTA LEGIS — S.R.L.— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, (telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08) INFO EUROTRADING — S.A.— București, Splaiul Independenței nr. 202A (telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58) INTERPRESS SPORT — S.R.L.— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33 (telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09) MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.— București, str. Izvor nr. 78, et. 2 (telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85) M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.— București, bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17) PRESS EXPRES — S.R.L.— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712) ZIRKON MEDIA — S.R.L.— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2 (telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18) ART ADVERTISING — S.R.L.— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II (fax: 0250/73.54.75, telefon:0350.40.59.87; 0350.40.59.88) CALLIOPE — S.R.L.— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 (telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01) DIFSTARPRESS — S.R.L.— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15 (telefon/fax: 0243/23.23.68) CURIER PRESS — S.A.— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58) ROESTA — S.R.L.— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18 (telefon/fax: 0248/72.11.43) VIAȚA LIBERĂ — S.A.— Galați, Str. Domnească nr. 68 (telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28) UNITATEA — S.R.L.— Alba Iulia, str. Traian nr. 26 (telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43) MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24) (telefon/fax: 021.314.63.39) CUGET LIBER — S.A.— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 (telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24) SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5 (telefon/fax: 0242/31.89.29) CIPSOFT DESIGN — S.R.L.— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis (tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43). a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:07:44

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)