Meniu

Detalii Ordin 2738 din 19 Iulie 2019


Ordin 2738 din 19 Iulie 2019

Nr: 2738/2019

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.

De cine a fost data legea: Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ministerul Culturii și Identității Naționale -- pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate În temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, în conformitate cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației naționaleemite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educației naționale, Ecaterina Andronescu București, 2 august 2019. Nr. 4.697. ANEXĂ METODOLOGIE privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate Art. 1. — Prezenta metodologie se aplică cetățenilor români și cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetățenilor din statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care au studiat în România și care solicită, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, în mod independent sau ca salariat,MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 657/7.VIII.2019 13 eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare. Art. 2. — (1) Adeverința de conformitate a studiilor universitare poate fi solicitată de către cetățenii prevăzuți la art. 1 în baza actelor de studii universitare eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din cadrul sistemului național de învățământ din România și a atestatelor de recunoaștere a studiilor emise de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, dacă este cazul. (2) Adeverința se eliberează în limba română și în limba engleză, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. Art. 3. — Dosarul pentru eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare, prevăzute la art. 1, cuprinde următoarele documente. a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare, adresată Ministerului Educației Naționale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie; b) diploma de doctor, în copie; c) adeverința de autenticitate a diplomei de doctor, eliberată de instituția acreditată de învățământ superior emitentă, în original; d) documente personale de identificare, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie. Art. 4. — (1) Dosarul solicitantului se transmite la Registratura Ministerului Educației Naționale. (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale verifică existența documentelor prevăzute la art. 3, emite adeverința sau înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. (3) Termenul de soluționare prevăzut la alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris. (4) Adeverința se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite la adresa indicată de acesta. (5) Adeverința neridicată se păstrează în arhiva Ministerului Educației Naționale pentru o perioadă nedeterminată. (6) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a adeverinței se poate elibera un duplicat al acesteia. (7) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează în scris o cerere, însoțită de copii ale actelor de studii și ale anexelor la actele de studii pentru care s-a solicitat adeverința, copii ale documentelor personale de identificare și declarație notarială cu privire la încadrarea în una dintre situațiile menționate la alin. (6). Art. 5. — Refuzul Ministerului Educației Naționale de a emite adeverința prevăzută la art. 1 poate fi contestat la instanța competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1 la metodologie CERERE către Ministerul Educației Naționale privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate a) Solicitant Date personale Numele și prenumele: ...................................................... Cetățenia: ......................................................................... Domiciliul: ......................................................................... Telefon: ............................................................................. E-mail: .............................................................................. b) Solicitare Solicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările ulterioare, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate, în țara .................................... . c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente: □ diploma de doctor, în copie; □ adeverința de autenticitate a diplomei de doctor, în original; □ documente personale de identificare, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie. d) Solicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările ulterioare: □ prin ridicare de la sediul Ministerului Educației Naționale, personal sau prin împuternicit legal; □ prin mandat poștal, cu plata cheltuielilor poștale la destinație, la următoarea adresă: .................................................................................................................................................................................................... e) Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în dosar corespund realității. Data ............................................ Semnătura .............................. Ministerului Educației Naționale, str. G-ral Berthelot nr. 28—30, 010168, sectorul 1, BucureștiANEXA Nr. 2*) la metodologie MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 657/7.VIII.2019 14 *) Anexa nr. 2 la metodologie este reprodusă în facsimil.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 657/7.VIII.2019 15 ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA DECIZIE privind cazurile de suspendare și de încetare a calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România În temeiul art. 512 și 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din Româniaadoptă următoarea decizie: CAPITOLUL I Suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România Art. 1. — (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România se suspendă. a) la cererea scrisă a medicului stomatolog, pe o durată de până la 5 ani; b) în caz de neplată totală sau parțială a cotizației profesionale timp de 6 luni de la scadență, până la achitarea integrală a datoriilor; c) dacă medicul stomatolog nu realizează numărul minim de credite de educație medicală continuă stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. (2) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau, după caz, a anumitor activități profesionale se suspendă și în următoarele situații. a) pe durata existenței unei stări de incompatibilitate, în condițiile legii; b) pe durata interdicției de a exercita profesia ori anumite activități medico-dentare, stabilită prin decizie a comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Art. 2. — (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România care, din motive obiective, doresc să întrerupă exercitarea profesiei de medic stomatolog pe o durată de până la 5 ani pot solicita suspendarea calității de membru pe acea durată. (2) Cererea de suspendare a calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România se depune, anterior perioadei solicitate, la colegiul teritorial în a cărui evidență se află medicul stomatolog și se soluționează prin adoptarea unei decizii de către biroul executiv al colegiului teritorial, denumit în continuarebiroul executiv. Art. 3. — (1) Neplata cotizației datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă a medicului stomatolog de către consiliul colegiului teritorial atrage suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate și a penalităților aferente. (2) Suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România se propune printr-un referat adresat biroului executiv de către Comisia pentru probleme socioeconomice, financiar-contabilă și administrativ a colegiului teritorial, în baza căruia se dispune cercetarea disciplinară a medicului stomatolog în cauză. (3) În cazul în care medicul stomatolog face dovada achitării cotizației datorate și a penalităților aferente, comisia de disciplină revocă suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Art. 4. — (1) Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare Consiliul național, sunt suspendați din exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite necesar, prin procedura prevăzută în regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România. (2) Suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România se propune printr-un referat adresat biroului executiv de către Comisia de avizări, studii și strategii de dezvoltare a colegiului teritorial sau de către alte structuri de specialitate din cadrul colegiului teritorial. (3) Revocarea suspendării se face prin decizie a biroului executiv, în cazul în care medicul stomatolog face dovada realizării numărului minim de credite de educație medicală continuă. Art. 5. — (1) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog se suspendă în cazul constatării, în condițiile legii, a existenței unei stări de incompatibilitate. (2) La solicitarea medicului stomatolog în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, președintele colegiului teritorial din care face parte medicul stomatolog respectiv sau biroul executiv poate constitui o comisie, special instituită pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici stomatologi primari, pentru a confirma sau infirma situația de incompatibilitate prevăzută la art. 490 alin. (1) lit. a)—c) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (3) În cazul existenței unei stări de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog, președintele colegiului teritorial sau biroul executiv poate solicita comisiei de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, constituită conform legii, confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate. Biroul executiv va comunica medicului stomatolog în cauză decizia prin care i se pun în vedere obligațiile de a se adresa organelor în drept pentru realizarea expertizei medicale a capacității de muncă și de a prezenta documentul medical corespunzător, precum și termenele aferente. (4) În situația în care medicul stomatolog pentru care se solicită confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate prevăzută la alin. (3) nu prezintă dovada că s-a adresat comisiei de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă pentru efectuarea expertizei medicale a capacității de muncă, respectiv documentul medical în care sunt consemnate rezultatele examinării de specialitate, biroul executiv va sesiza comisia de disciplină, atașând deciziei dovezile corespunzătoare. (5) În termen de 10 zile de la apariția unei stări de incompatibilitate, medicul stomatolog este obligat să anunțe colegiul teritorial în a cărui evidență se află. (6) În situația confirmării unei stări de incompatibilitate, biroul executiv va adopta o decizie privind suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de medic stomatolog, în baza referatului comisiei constituite conform alin. (2), a documentului medical emis de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă sau a documentelor comunicate de medicul stomatolog în cauză. Art. 6. — (1) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau, după caz, a anumitor activități profesionale se suspendă pe durata interdicției stabilite prin decizie a comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.(2) În situația în care prin decizia comisiei de disciplină a fost prevăzută și obligarea medicului stomatolog sancționat la efectuarea unor cursuri de perfecționare sau de educație medico-dentară ori alte forme de pregătire profesională, cu precizarea numărului de credite de educație medicală continuă ori a formei de pregătire și a domeniului în care acestea trebuie realizate, dreptul de liberă practică poate fi exercitat, după expirarea interdicției, numai după ce se prezintă dovada efectuării formei de pregătire corespunzătoare de către medicul stomatolog în cauză. Art. 7. — Deciziile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (2) și (3), art. 5 alin. (6) și art. 6 alin. (1) se comunică medicului stomatolog în cauză, consiliului colegiului teritorial, Biroului executiv național, Ministerului Sănătății și, după caz, unității în cadrul căreia își exercită profesia medicul stomatolog sancționat. Art. 8. — (1) Omisiunea încheierii asigurării de răspundere civilă profesională sau asigurarea sub limita legală se sancționează cu suspendarea dreptului de liberă practică, în baza prevederilor art. 689 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Această sancțiune nu se aplică dacă medicul stomatolog se conformează obligației legale în termen de 30 de zile. Art. 9. — Pe durata suspendării calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România se suspendă drepturile și obligațiile aferente acestei calități, stabilite prin lege, regulamente și alte acte normative aplicabile medicilor stomatologi. CAPITOLUL II Încetarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România Art. 10. — (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România încetează în următoarele cazuri. a) la cererea medicului stomatolog, prin renunțarea scrisă la calitatea de membru; b) prin deces; c) în cazul întreruperii activității pe o durată mai mare de 5 ani; d) prin retragerea calității de membru, cu titlu de sancțiune disciplinară, pronunțată prin decizia comisiei de disciplină, rămasă definitivă. (2) Retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România operează de drept pe durata stabilită de instanțele judecătorești prin hotărâre definitivă cu privire la interzicerea exercitării profesiei. (3) Încetarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România se constată prin decizie a biroului executiv. (4) Decizia prevăzută la alin. (3) este executorie. Art. 11. — (1) În cazul medicilor stomatologi care, pe o durată consecutivă de 5 ani, nu fac dovada exercitării profesiei, biroul executiv constată prin decizie încetarea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la propunerea Comisiei de avizări, studii și strategii de dezvoltare a colegiului teritorial, numai după atenționarea scrisă a medicului stomatolog, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin poștă electronică. (2) Decizia biroului executiv poate fi contestată de medicul stomatolog în cauză la consiliul colegiului teritorial în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Contestația prevăzută la alin. (2) este suspensivă de executare. Art. 12. — (1) Reînscrierea în Colegiul Medicilor Stomatologi din România se face în condițiile legii. (2) Redobândirea dreptului de a exercita profesia de medic stomatolog după întreruperea exercitării profesiei pe o perioadă consecutivă mai mare de 5 ani se face numai după reatestarea competenței profesionale a solicitantului, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România și prin decizie a Consiliului național. Art. 13. — Deciziile prevăzute la art. 10 alin. (3) și art. 11 alin. (1) se comunică medicului stomatolog în cauză, consiliului colegiului teritorial, Biroului executiv național, Ministerului Sănătății și, după caz, unității în cadrul căreia își exercită profesia medicul stomatolog sancționat. CAPITOLUL III Prevederi finale Art. 14. — O copie a înscrisurilor prin care instanțele judecătorești ori Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivel local sau național, au restrâns sau au interzis desfășurarea activităților profesionale, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, se va păstra la dosarul profesional al medicului stomatolog, iar mențiunile corespunzătoare se vor înscrie în Registrul unic al medicilor stomatologi. Art. 15. — Procedurile interne de declanșare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, adoptate prin decizie a Consiliului național, se aplică în mod corespunzător. Art. 16. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Ecaterina Ionescu București, 11 iulie 2019. Nr. 14/2CN. 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 657/7.VIII.2019 aMonitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala aUnirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: aMonitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657/7.VIII.2019 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 leiISSN 1453—4495 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR &JUYEJT|225409]. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:07:31

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)