Meniu

Detalii Hotărâre 162 din 11 Ianuarie 2001


Hotărâre 162 din 11 Ianuarie 2001

Nr: 162/2001

Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în vederea vânzării pachetului de acțiuni deținut din capitalul social al Băncii Agricole - S.A..

De cine a fost data legea: Guvernul României

Guvernul României -- DECRETE PRESEDINTELE ROMANIEI DECRET privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora in rezerva In temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 66 si al art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, avand in vedere propunerile ministrului de interne, Presedintele Romanieid e c r e t e a z a : Articol unic. — (1) Pe data de 31 ianuarie 2001 se acorda gradul de general de brigada domnului colonel Roman Stefan Miler si domnului colo- nel Padurean Ioan Adrian. (2) Pe aceeasi data generalii mentionati la alin. (1) se trec in rezerva. PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Bucuresti, 12 ianuarie 2001. Nr. 6. PRESEDINTELE ROMANIEI DECRET privind acreditarea unui ambasador In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei decreteaza: Articol unic. — Domnul Costin Georgescu se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Cipru. PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Bucuresti, 12 ianuarie 2001. Nr. 7. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 2ORDONANfiE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI ORDONANfiA DE URGENfiA pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participarii Romaniei la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog — Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romanieiadopta prezenta ordonanta de urgenta. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 3 Art. I.— Legea nr. 95/1993 privind continuarea parti- ciparii Romaniei la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog — Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare se modifica dupa cum urmeaza: 1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins: îMinisterul Industriei si Resurselor va asigura coordona- rea si urmarirea indeplinirii obligatiilor partii romane la con- struirea obiectelor Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog, prevazute in Conventia interguvernamentala din 29 decem- brie 1986 si in protocolul interguvernamental romano-ucrai- nean.“ 2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins: îFinantarea cheltuielilor pentru indeplinirea angajamente- lor guvernamentale privind construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog se asigura din fondurile prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul de stat, pe baza funda- mentarii prezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.“ 3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: îArt. 6. — Mecanismul de decontare la intern a mine- reului de fier — pelete se stabileste prin norme metodo- logice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Industriei si Resurselor.“ Art. II.— Atributiile si responsabilitatile fostului Minister al Comertului, prevazute la art. 2 alin. 1 si la art. 3 din Legea nr. 95/1993, se preiau integral de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. III.— Legea nr. 95/1993 privind continuarea parti- ciparii Romaniei la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog — Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1994, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, Miron Tudor Mitrea Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Ministrul industriei si resurselor, Dan Ioan Popescu Bucuresti, 4 ianuarie 2001. Nr. 3. GUVERNUL ROMANIEI ORDONANfiA DE URGENfiA privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii îRomtelecom“ — S.A. In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1. — Pentru accelerarea si finalizarea procesu- lui de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii îRomtelecom“ — S.A. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului toate drepturile si obligatiile pe care statul le are in calitate de actionar la aceasta societate.Art. 2. — Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in calitate de institutie publica implicata, cu asistenta Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, exercita toate competentele si atributiile privind procesul de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii îRomtelecom“ — S.A. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 4 PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: Ministrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ovidiu Tiberiu Musetescu Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, Dan Nica Bucuresti, 11 ianuarie 2001. Nr. 5. GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, Guvernul Romanieiadopta prezenta hotarare. Art. 1. — (1) Secretariatul General al Guvernului functioneaza ca structura in aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridica, avand rolul de a asi- gura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti. (2) Sediul Secretariatului General al Guvernului este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1. Art. 2. — Secretariatul General al Guvernului inde- plineste functiile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului si constituie elementul de legatura si de stabilitate a guvernarii. Art. 3. — (1) Secretariatul General al Guvernului are urmatoarele atributii principale. a) asigurarea armonizarii proiectelor de acte normative inaintate de ministere; b) urmarirea modului de realizare a Programului de guvernare; c) asigurarea in domeniul sau de activitate a relatiilor cu Parlamentul si cu ministerele: d) organizarea si pregatirea sedintelor Guvernului; e) asigurarea respectarii procedurilor privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte nor- mative care se inainteaza Guvernului, precum si a proce- durilor de supunere spre adoptare a acestora, potrivit reglementarilor in vigoare; f) asigurarea reprezentarii Guvernului in fata instantelor judecatoresti, impreuna cu ministerele care au obligatia de a pune in executare hotararile Guvernului impotriva carora s-au formulat actiuni in justitie; g) urmarirea indeplinirii de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale a masurilor si a sarcinilor stabilite in cadrul sedintelor Guvernului; h) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului; i) elaborarea si urmarirea realizarii planului de investitii, in domeniul sau de activitate; j) executarea operatiunilor financiare privind fondurile aprobate in bugetul acestuia, destinate realizarii actiunilor initiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului; k) organizarea si desfasurarea actiunilor de relatii externe si de protocol la nivelul Guvernului, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe; l) coordonarea activitatii unitatilor care functioneaza sub autoritatea sa; m) elaborarea sau avizarea, dupa caz, a proiectelor de acte normative in domeniul sau de activitate. (2) Secretariatul General al Guvernului indeplineste orice alte atributii specifice, stabilite prin decizie a primului-minis- tru sau prevazute de alte acte normative. Art. 4. — In exercitarea atributiilor sale Secretariatul General al Guvernului colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii si autoritati publice, precum si cu persoanele fizice si juridice. Art. 5. — (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit in continuare ministru, aju- tat de unul sau de mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul reprezinta Secretariatul General al Guvernului in relatiile cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu auto- ritatile administratiei publice locale, cu alte institutii si auto- ritati publice, precum si cu persoanele fizice si juridice. (3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de cre- dite pentru aparatul de lucru al Guvernului. (4) In exercitarea atributiilor care ii revin ministrul emite ordine si instructiuni, in conditiile legii. (5) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului. Art. 6. — Ministrul si secretarii de stat sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind siste- mul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de dem- nitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 7. — (1) Ministrul asigura directa coordonare a acti- vitatii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevazute in anexa nr. 1. (2) Secretariatul General al Guvernului indeplineste atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort fata de regiile autonome prevazute in anexa nr. 2. (3) In coordonarea ministrului, precum si sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului pot fi date sau tre- cute, dupa caz, si alte organe de specialitate ale adminis- tratiei publice centrale ori regii autonome decat cele prevazute la alin. (1) si (2). Art. 8. — (1) Structura organizatorica a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului- ministru. (2) In structura Secretariatului General al Guvernului functioneaza directii generale, directii, servicii, sectoare si birouri. (3) Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova se organizeaza si functioneaza la nivel de directie. (4) Structura organizatorica detaliata, circuitul documen- telor, atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regu- lamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului. Art. 9. — (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, sus- pendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca se aproba prin ordin al minis- trului. (2) Numarul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului inca- drat in Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fisa postului, elaborata in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare. Art. 10. — (1) Incadrarea, in noua structura organizato- rica, a personalului existent la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se face in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului, potrivit art. 9 alin. (2), pe criterii de competenta profesio- nala si de nivel de pregatire. (2) Incadrarea in limita numarului de posturi aprobat se realizeaza in maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Art. 11. — (1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) si anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabi- lire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) In functie de necesitati pot fi utilizate si functii dintre cele prevazute in anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000. Art. 12. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 13. — In cuprinsul Regulamentului privind procedu- rile pentru pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre adop- tare a acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 400/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000, precum si in cuprinsul altor hotarari ale Guvernului in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sintagmele îsecretar general al Guvernului“ si îsecretar general adjunct al Guvernului“ se inlocuiesc cu sintagmele îministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului“, respectiv îsecretar de stat la Secretariatul General al Guvernului“. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 5 PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Petru Serban Mihailescu Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Ministrul administratiei publice, Octav Cozmanca Bucuresti, 4 ianuarie 2001. Nr. 26. ANEXA Nr. 1 ORGANELE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE a caror activitate este coordonata in mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului 1. Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare 2. Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii 3. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. ANEXA Nr. 2 REGIILE AUTONOME fata de care Secretariatul General al Guvernului indeplineste atributiile prevazute de lege pentru ministerul de resort 1. Regia Autonoma îAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ 2. Regia Autonoma îLocato“. GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in vederea vanzarii pachetului de actiuni detinut din capitalul social al Bancii Agricole — S.A. In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romanieiadopta prezenta hotarare. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 6 Articol unic.— Termenul de valabilitate a ofertei formu- late de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in vederea vanzarii pachetului de actiuni din capitalul social al Bancii Agricole — S.A. detinut de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, prin negociere, se pre- lungeste pana la data de 31 martie 2001. PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: Ministrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ovidiu Tiberiu Musetescu Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Bucuresti, 11 ianuarie 2001. Nr. 162. GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezer- vele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romanieiadopta prezenta hotarare. Art. 1. — Se acorda un ajutor umanitar gratuit Republicii Federale Iugoslavia, constand in produse alimentare, para- farmaceutice, petroliere si medicamente, in limita sumei de 35 miliarde lei, exclusiv transportul. Art. 2. — In temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba scoaterea din rezervele de stat, in mod gratuit, a cantitatilor de produse prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. — Ministerul Afacerilor Externe va intreprinde pe cale diplomatica demersurile necesare in vederea preluarii ajutorului la destinatie. Art. 4. — Produsele care fac obiectul prezentei hotarari vor fi predate la Belgrad de catre reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, autoritatilor abilitate de Guvernul Republicii Federale Iugoslavia, pe baza de proces-verbal de predare-primire. Art. 5. — Transportul se va asigura de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei — Societatea Nationala de Transporturi Feroviare de Marfa îC.F.R. Marfa“ — S.A., precum si cu mijloace auto de catre societati de transport care vor fi stabilite prin selectie de oferte. Cheltuielile de transport, ambalare si alte cheltuieli oca- zionate de indeplinirea acestei actiuni vor fi suportate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat conform prevederilor art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata, cu modificarile si com- pletarile ulterioare. Art. 6. — Punctul 1.8 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins: îScoaterea in mod gratuit a unor cantitati de produse din rezervele de stat si serviciile aferente acestor scoateri pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne nu se asimileaza cu livrarile de bunuri si/sau cu prestarile de servicii.“ Art. 7. — Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, la pretul de inregistrare fara taxa pe valoarea adaugata, cantitatile de produse aprobate sa fie scoase din rezervele de stat conform prezentei hotarari, pe baza de proces-verbal de predare-primire incheiat potrivit art. 4. Art. 8. — Finantarea acumularii pentru reintregirea aces- tor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator,se asigura in anul 2001 de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata, cu modificarile si com- pletarile ulterioare. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 7 PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: ANEXA LISTA cuprinzand produsele care se scot cu titlu gratuit din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru Republica Federala Iugoslavia Nr. crt. Denumirea produsuluiU.M.Cantitatea Produse alimentare 1. Conserve din carnetone40 2. Zahartone100 3. Ulei din floarea-soareluitone100 Medicamente 1. Algocalmin comprimatecutii300 2. Algocalminmii fiole45 3. Ampicilina capsulemii flacoane3 4. Ampicilina injectabilamii fiole18,6 5. Penicilina 400.000 U.I.mii flacoane38 6. Penicilina 1.000.000 U.I.mii flacoane40 7. Papaverinamii fiole44,4 8. Scobutilmii fiole4 9. Ser fiziologicmii fiole37 10. Xilinamii fiole10 Produse parafarmaceutice 1. Vatatone10 2. Comprese din tifonpachete83.000 3. Fesi din tifonbucati100.000 4. Seringi de unica folosintabucati500.000 5. Pungi pentru solutii perfuzabilebucati5.000 Produse petroliere 1. Benzina COR 87 neetilatatone700 2. Ulei mineraltone252 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE ORDIN privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1042 In conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lanseaza o emisiune de certificate de trezorerie cu dobanda pentru populatie prin trezoreria statului, incepand cu data de 16 ianuarie 2001. Prin acest sistem statul protejeaza economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la con- solidarea increderii in moneda nationala, garantand rambursarea la scadenta si plata dobanzilor aferente. Trezoreria statului este abilitata sa lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop in care ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin: p. Ministrul afacerilor externe, Mihnea Motoc, secretar de stat Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, Miron Mitrea p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, Florin Ion Bucuresti, 11 ianuarie 2001. Nr. 163. ARTICOLUL 1 Forma si codul emisiunii Certificatele de trezorerie cu dobanda pentru populatie se emit in forma nominala si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis. Codul emisiunii este 1042. ARTICOLUL 2 Data emisiunii Certificatele de trezorerie cu dobanda pentru populatie se pun in vanzare in numerar si prin virament din conturile perso- nale deschise la banci si la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe o perioada de 90 de zile, cu subscriptie inzilele de 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 ianuarie 2001. Termenul de rascumparare a certificatelor de trezorerie este in zilele de 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 aprilie 2001. ARTICOLUL 3 Valoarea nominala a emisiunii Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobanda pentru populatie reprezinta suma incasata pana in ultima zi de sub- scriptie. ARTICOLUL 4 Valoarea nominala a certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobanda pentru populatie se efectueaza prin certificate de trezorerie cu o valoare nominala de 1.000.000 lei, tiparite in multipli de 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice. La cumparare titularii certificatelor de trezorerie pot imputer- nici si o alta persoana pentru rascumparare. ARTICOLUL 5 Rata dobanzii Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie cu dobanda pen- tru populatie este de 44\\% pe an, pentru o perioada de subscri- ere de 90 de zile calendaristice, calculata dupa formula: VN x 44 x 90 D = , 360 x 100 in care: D = suma dobanzii; VN = valoarea nominala a certificatului de trezorerie. ARTICOLUL 6 Data scadentei Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobanda pentru populatie se stabileste incepand cu ziua incasarii contra- valorii acestora si pana la data implinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv. ARTICOLUL 7 Inchiderea emisiunii Operatiunea de inchidere a emisiunii de certificate de trezo- rerie cu dobanda pentru populatie are loc in data de 26 ianu- arie 2001, ora 14,00. ARTICOLUL 8 Conditiile de rascumparare si de plata a dobanzii Rascumparareaeste operatiunea prin care unitatile trezore- riei statului ramburseaza la termenul stabilit valoarea nominala a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobanda pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului. O data cu rascumpararea la scadenta a certificatelor de tre- zorerie cu dobanda pentru populatie unitatile trezoreriei statului platesc persoanelor respective si dobanzile aferente. Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de catre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseaza in zilele respective, cu posibilitatea de a incasa dobanda aferenta sau de a o subscrie pe certificate de trezore- rie, dupa caz. Operatiunile privind rascumpararea certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie si plata dobanzilor se efectueaza prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data rascumpararii certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie este prima zi lucratoare dupa implinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv. Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobanda pentru populatie in vederea rascumpararii si inaintea datei de rascumparare, situatie in care, pentru perioada de subscriere, care se calculeaza din ziua incasarii sumei si pana in ziua pre- zentarii pentru rascumparare exclusiv, se acorda dobanda la vedere de 10\\% pe an. Certificatele de trezorerie cu dobanda pentru populatie nepre- zentate pentru rascumparare in ziua stabilita (ziua scadentei) se transforma in depozitela trezoreria statului. Aceste certificate se rascumpara de trezoreria statului in ziua prezentarii lor la ghiseele trezoreriei statului, astfel. a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului in maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezinta in a 31-a zi, certificatele de trezorerie raman in depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rascumparate astfel: — pentru perioada subscrisa, 90 de zile calendaristice, se achita suma nominala a certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie plus dobanda aferenta; — pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilita din ziua fixata pentru rascumparare inclusiv si pana in ziua prezentarii la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plateste pentru suma subscrisa dobanda la vedere de 10\\% pe an. b) Certificatele de trezorerie prezentate in termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezinta in a 32-a zi, certificatele de trezorerie raman in depozit la termen31 de zile) vor fi rascumparate cu dobanda capitalizata astfel: — pentru perioada subscrisa, 90 de zile calendaristice, se achita suma nominala a certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie plus dobanda aferenta; — pentru perioada in care certificatele de trezorerie cu dobanda pentru populatie sunt in depozit, stabilita din ziua fixata pentru rascumparare inclusiv si pana in ziua prezentarii titularu- lui la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plateste dobanda calculata prin aplicarea procentului de dobanda la ter- men, comunicata de Ministerul Finantelor Publice, asupra sumei rezultate din valoarea nominala si dobanda aferenta perioadei subscrise. ARTICOLUL 9 Regimul fiscal Dobanzile incasate de populatie din subscrierea la certifica- tele de trezorerie cu dobanda pentru populatie nu sunt supuse impozitarii. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2001 8 EDITOR: PARLAMENTUL ROMANIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia Autonoma îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5,Bucuresti, cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comerciala Romana — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucuresti si nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare). Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relatii cu publicul si agentii economici, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33. Tiparul : Regia Autonoma îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 si 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28/16.I.2001 contine 8 pagini. Pretul 2.768 leiISSN 1453—4495 Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu Bucuresti, 15 ianuarie 2001. Nr. 30.. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:19

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)