Meniu

Detalii Lege 323 din 14 Iulie 2006


Lege 323 din 14 Iulie 2006

Nr: 323/2006

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

De cine a fost data legea: Parlamentul României

Parlamentul României -- privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune Parlamentul Romanieiadopta prezenta lege. Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune. (2) Salarizarea personalului din serviciile de probatiune se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea activitatii, pregatirea si competenta profesionala. (3) Personalul din serviciile de probatiune se compune din consilieri de probatiune, sefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune si directorul Directiei de probatiune. Art. 2. — (1) Dupa criteriul vechimii in specialitate, functia de consilier de probatiune are patru grade, dupa cum urmeaza. a) consilier de probatiune debutant — vechime in specialitate de pana la un an; b) consilier de probatiune grad III — vechime in specialitate de la un an la 4 ani; c) consilier de probatiune grad II — vechime in specialitate de la 4 la 6 ani; d) consilier de probatiune grad I — vechime in specialitate peste 6 ani. (2) Dupa criteriul vechimii in specialitate, functia de inspector de probatiune are doua grade, dupa cum urmeaza. a) inspector de probatiune grad II — vechime in specialitate de la 4 ani la 6 ani; b) inspector de probatiune grad I — vechime in specialitate peste 6 ani. (3) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Art. 3. — (1) Pentru activitatea depusa, personalul din serviciile de probatiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de baza, sporuri, precum si din premii sau prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege. (2) Salariul de baza pentru personalul din serviciile de probatiune se stabileste pe baza valorii de referinta sectoriala din cadrul autoritatii judecatoresti si a coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa, pe grade profesionale, in functie de competenta profesionala si de vechimea in specialitate.Art. 4. — (1) Directorul Directiei de probatiune beneficiaza de o indemnizatie de conducere de maximum 50\\% din salariul de baza. (2) Sefii serviciilor de probatiune primesc o indemnizatie de conducere de maximum 30\\% din salariul de baza. (3) Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza. (4) Indemnizatia de conducere se stabileste la data numirii in functie prin ordin al ministrului justitiei. (5) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluata anual, in raport cu rezultatele obtinute in realizarea atributiilor, obiectivelor, programelor si proiectelor, dupa aprobarea bugetului anual. (6) Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei si gradului in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau. Art. 5. — (1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata in anul precedent, personalul din serviciile de probatiune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 20\\%, aplicat la salariul de baza brut, si se acorda anual. (2) Pentru personalul din serviciile de probatiune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25\\% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceasta categorie de personal. Pentru functiile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda in limita a cel mult o treime din numarul total. (3) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare. (4) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit si cuantumul acestuia se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea Directiei de probatiune. Salariile de merit se stabilesc si se acorda de Ministerul Justitiei, in calitate de angajator. Art. 6. — (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din serviciile de probatiune beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza din ultima luna de activitate. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor. Art. 7. — (1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de un spor de fidelitate, in raport cu vechimea efectiva in functia de specialitate, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza. a) de la 5 la 10 ani5\\%; b) de la 10 la 15 ani10\\%; c) de la 15 la 20 de ani15\\%; d) peste 20 de ani20\\%. (2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea efectiva in functia de specialitate. (3) Sporul de fidelitate se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a celorlalte drepturi, potrivit legii. Art. 8. — (1) Pentru vechimea in munca, personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de un spor de vechime de pana la 25\\%, calculat la salariul de baza lunar corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, dupa cum urmeaza. a) de la 3 la 5 ani5\\%; b) de la 5 la 10 ani10\\%; c) de la 10 la 15 ani15\\%; d) de la 15 la 20 de ani20\\%; e) peste 20 de ani25\\%. (2) Sporul de vechime se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca. Art. 9. — Personalul care poseda titlul stiintific de doctor in una dintre specialitatile prevazute la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare, beneficiaza, la cerere, de un spor de 15\\% din salariul de baza lunar, care se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat. Art. 10. — (1) Personalului din serviciile de probatiune trebuie sa i se asigure conditii normale de munca si igiena, de natura sa ii asigure sanatatea si integritatea fizica si psihica. (2) Personalul din serviciile de probatiune care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite, grele sau vatamatoare beneficiaza de un spor de 15\\% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii. (3) Locurile de munca si personalul care beneficiaza de sporul prevazut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei. Art. 11. — Personalul din serviciile de probatiune care, potrivit fisei postului, desfasoara activitati in penitenciar beneficiaza de un spor pentru lucrari in legatura cu activitatea in penitenciar de 30\\% din salariul de baza brut. Art. 12. — (1) Personalul din serviciile de probatiune delegat sau detasat, in conditiile legii, isi pastreaza salariul de baza si celelalte drepturi prevazute de lege pentru personalul delegat sau detasat din cadrul institutiilor publice din sectorul bugetar. (2) Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasata persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta isi pastreaza salariul si celelalte drepturi avute anterior. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 10(3) Personalul din serviciile de probatiune trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite in conditiile legii. (4) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, in limitele reglementarilor aplicabile personalului institutiilor publice din sectorul bugetar. Art. 13. — Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza gratuit de asistenta medicala, proteze si medicamente, cu respectarea dispozitiilor legale privind plata contributiei lunare pentru asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului. Art. 14. — Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de pensie in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 15. — (1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza de concediu de odihna platit. (2) Durata concediului de odihna este de 30 de zile lucratoare si corespunde activitatii desfasurate timp de un an calendaristic. (3) Concediul anual de odihna se efectueaza de catre personalul din serviciile de probatiune, de regula, in perioada vacantei judecatoresti. (4) Cererile de concediu de odihna ale consilierilor de probatiune se aproba de seful serviciului de probatiune. (5) Cererile de concediu de odihna ale inspectorilor de probatiune si ale sefilor serviciilor de probatiune se aproba de directorul Directiei de probatiune. (6) Conducerile Directiei de probatiune si ale serviciilor de probatiune au obligatia sa asigure efectuarea concediului de odihna de catre personal in cursul anului calendaristic in care s-a nascut acest drept, zilele de concediu neefectuate putand fi reportate in primul trimestru al anului urmator. Art. 16. — Personalul din serviciile de probatiune are dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare. Art. 17. — (1) Personalul din serviciile de probatiune are dreptul la concedii fara plata, a caror durata, insumata, nu poate depasi 60 de zile calendaristice intr-un an, pentru rezolvarea unor situatii personale. (2) Pe durata concediilor fara plata, persoanele respective isi pastreaza calitatea de salariat. (3) Concediile fara plata acordate in conditiile alin. (1) si (2) nu constituie vechime in munca. Art. 18. — (1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiaza, la cerere, de concedii pentru formare profesionala. (2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. Art. 19. — (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea persoanei, in cazul formarii profesionale pe care persoana o urmeaza din initiativa sa, pe o perioada de maximum 30 de zile calendaristice. (2) Seful serviciului de probatiune si, respectiv, directorul directiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei daca absenta acesteia ar impieta asupra desfasurarii normale a activitatii. Art. 20. — (1) In cazul in care, in cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului, persoana in cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala platit, de pana la 10 zile. (2) Durata concediului pentru formare profesionala platit nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite persoanei, altele decat salariul. Art. 21. — (1) In afara concediului de odihna, angajatii din serviciile de probatiune au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in cazul unor evenimente familiale deosebite. a) casatoria angajatului — 5 zile; b) nasterea sau casatoria unui copil al angajatului — 5 zile; c) decesul sotului sau al unei rude a angajatului pana la gradul al II-lea inclusiv — 3 zile. (2) Zilele libere platite, prevazute la alin. (1), se acorda la cererea solicitantului, potrivit art. 15 alin. (4) si (5). Art. 22. — (1) Pe langa drepturile prevazute de prezenta lege, personalul din serviciile de probatiune beneficiaza si de alte drepturi prevazute de legislatia din domeniul muncii si asigurarilor sociale. (2) Personalul angajat la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reincadreaza in functie potrivit vechimii in specialitate si coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa. Art. 23. — Prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se mai aplica personalului din serviciile de probatiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 24. — Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 11 Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILORPRESEDINTELE SENATULUI BOGDAN OLTEANUNICOLAE VACAROIU Bucuresti, 14 iulie 2006. Nr. 327.ANEXA GRILA DE SALARIZARE a personalului din serviciile de probatiune Valoarea de referinta sectoriala = 268 lei Nr. Functia Nivelul VechimeaCoeficientul crt.studiilorin specialitatede multiplicare A. Functii de executie 1. Inspector de probatiune gradul ISPeste 6 ani8,500 2. Consilier de probatiune gradul ISPeste 6 ani6,500 3. Inspector de probatiune gradul IIS4—6 ani7,500 4. Consilier de probatiune gradul IIS4—6 ani5,500 5. Consilier de probatiune gradul IIIS1—4 ani5,000 6. Consilier de probatiune debutantS0—1 an3,500 B. Indemnizatia de conducerelimita maxima 1. Directorul Directiei de probatiune50\\% 2. Sef serviciu de probatiune30\\% MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 12 PRESEDINTELE ROMANIEI DECRET pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Presedintele Romanieid e c r e t e a z a: Articol unic. — Se promulga Legea privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. PRESEDINTELE ROMANIEI TRAIAN BASESCU Bucuresti, 13 iulie 2006. Nr. 964.HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale — Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului Dambovita In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romanieiadopta prezenta hotarare. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 13 Art. 1. — Se aproba transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Targoviste, str. I.C. Bratianu nr. 23, judetul Dambovita, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale — Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului Dambovita. Art. 2. — Predarea-preluarea partii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaza: p. Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, Vasile Lupu, secretar de stat p. Ministrul administratiei si internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat p. Ministrul finantelor publice, Doina-Elena Dascalu, secretar de stat Bucuresti, 12 iulie 2006. Nr. 908. ANEXA DATELE DE IDENTIFICARE a partii din imobilul, proprietate publica a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale — Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului Dambovita Municipiul Targoviste, 34.288Statul Roman, Statul Roman, Etajul III: str. I.C. Bratianu nr. 23, Ministerul Administratiei Ministerul Agriculturii, — suprafata construita = 551,29 m 2 judetul Dambovitasi Internelor — Agentia Padurilor si Dezvoltarii — suprafata utila = 492,05 m 2 Nationala de Cadastru Rurale — Directia si Publicitate Imobiliara pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului Dambovita Numarul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice Adresa imobilului care se transmite Persoana juridica de la care se transmite imobilul Persoana juridica la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Deva si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 9 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romanieiadopta prezenta hotarare. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 14 Art. 1. — Se aproba transmiterea unor imobile, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Deva si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara. Art. 2. — Imobilele prevazute la art. 1 vor fi destinate realizarii unor obiective cu caracter industrial. Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaza: p. Ministrul apararii nationale, Corneliu Dobritoiu, secretar de stat p. Ministrul administratiei si internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat p. Ministrul finantelor publice, Doina-Elena Dascalu, secretar de stat Bucuresti, 12 iulie 2006. Nr. 911. ANEXA DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Deva si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara Municipiul Deva, Statul roman,Municipiul Deva,— cod 8.29.09— imobil 824 (partial) judetul Ministerul Consiliul Local — nr. M.F. 104.177— suprafata terenului = 20.900 m 2 HunedoaraApararii Nationale al Municipiului Deva, judetul Hunedoara Municipiul Deva, Statul roman, Municipiul Deva, — cod 8.29.09— imobil 2.648 judetul Ministerul Consiliul Local — nr. M.F. 104.179— suprafata terenului = 141.962 m 2 HunedoaraApararii Nationale al Municipiului Deva, judetul Hunedoara Persoana juridica de la care se transmite imobilul Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridica la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, care alcatuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobiluluiACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERfiULUI ORDIN pentru aprobarea Contractului de concesiune nr. 10 din 10 octombrie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice in zona VII Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 2.412/2004, si ale Hotararii Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, in temeiul art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si comertuluiemite urmatorul ordin: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 15 Art. 1. — Se aproba Contractul de concesiune nr. 10 din 10 octombrie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice in zona VII, care cuprinde judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, incheiat intre Ministerul Economiei si Comertului si Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Transilvania Sud“ — S.A. Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul economiei si comertului, Codrut Ioan Seres Bucuresti, 12 iulie 2006. Nr. 492. MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE AGENfiIA NAfiIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Autoritatea Nationala a Vamilor ORDIN privind incetarea aplicabilitatii Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.591/2005 privind formalitatile vamale de import pentru marfurile perisabile cuprinse in cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al Romaniei, transportate pe cale rutiera, destinate sa fie vamuite in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov Avand in vedere: — Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritatii Nationale a Vamilor; — prevederile art. 83 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006; in temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscalaemite urmatorul ordin: Art. 1. — Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.591/2005 privind formalitatile vamale de import pentru marfurile perisabile cuprinse in cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al Romaniei, transportate pe cale rutiera, destinate sa fie vamuite in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, isi inceteaza aplicabilitatea. Art. 2. — Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu Stefan Diaconu Bucuresti, 12 iulie 2006. Nr. 7.614.MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE AGENfiIA NAfiIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Autoritatea Nationala a Vamilor ORDIN pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975 Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritatii Nationale a Vamilor, in temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, tinand seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, si de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscalaemite urmatorul ordin: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I , Nr. 624/19.VII.2006 16 Regia Autonoma îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1,Bucuresti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comerciala Romana — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucuresti si IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 si 410.47.30, tel./fax 410.77.36 si 410.47.23 Tiparul: Regia Autonoma îMonitorul Oficial“ Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624/19.VII.2006 contine 16 pagini. Pretul: 1,15 leiISSN 1453—4495 EDITOR: PARLAMENTUL ROMANIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR &JUYDGY|118003] Art. 1. — Se implementeaza Amendamentul nr. 26 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006. Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu Stefan Diaconu Bucuresti, 13 iulie 2006. Nr. 7.615. ANEXA AMENDAMENTUL Nr. 26 la Conventia TIR, 1975 Anexa nr. 1 la Conventie Model de carnet TIR: versiunea 1 si versiunea 2 Se modifica: — pagina 1 a copertii, rubrica 3 î(nume, adresa, tara)“, dupa cum urmeaza: î(numar de identificare, nume, adresa, tara)“; — voletul nr. 1 si voletul nr. 2, rubrica 4 î(nume, adresa si tara)“, dupa cum urmeaza: î(numar de identificare, nume, adresa si tara)“; — procesul-verbal de constatare, rubrica 5 îTitularul carnetului“, dupa cum urmeaza: îTitularul carnetului (numar de identificare, nume, adresa si tara)“. Anexa nr. 9 la Conventie, partea a II-a Se modifica formularul-tip de autorizare (FTH), al doilea paragraf de sub tabel, prima liniuta, dupa cum urmeaza: î— Numarul de identificare individual si unic (ID) atribuit persoanei de catre asociatia garanta (in cooperare cu organizatia internationala la care aceasta din urma este afiliata) conform unui model-tip. Modelul numarului de identificare este stabilit de Comitetul de gestiune.“. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:07

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)