Meniu

Detalii OUG 34 din 30 Martie 2011


OUG 34 din 30 Martie 2011

Nr: 34/2011

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011.

De cine a fost data legea: Guvernul României

Guvernul României -- Ordonanță ORDONANTE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANTĂ DE URGENTĂ pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei și al locuintelor din România în anul 2011 Având în vedere existenta unor factori de natură obiectivă, care necesită organizarea și derularea unor activităti pregătitoare necesare desfășurării propriu-zise a recensământului populatiei și locuintelor, cu implicarea diferitelor structuri ale administratiei centrale și locale, în considerarea scopului principal al recensământului, acela de a oferi informatii esentiale și de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul economic și social, al populatiei și dezvoltării umane, informatii care nu pot fi obtinute din alte surse, deoarece, în vederea organizării activitătii de înregistrare, planificare a bugetului, verificare a exhaustivitătii înregistrării persoanelor, vor fi utilizate date și informatii din Registrul national de evidentă a persoanelor, în caz contrar întâmpinându-se reale dificultăti în ceea ce privește delimitarea unitătilor de recenzare pentru întregul teritoriu al tării, tinând seama de faptul că, pentru sectorizarea teritoriului în unităti de recenzare, pentru estimarea bugetului necesar și pentru organizarea și efectuarea operatiilor de colectare a informatiilor vor fi utilizate hărti digitale, având în vedere importanta adoptării unor reglementări care să asigure cadrul institutional necesar autoritătilor și institutiilor publice implicate în efectuarea recensământului populatiei și locuintelor, ce trebuie să își transmită într-un mod rapid și eficient date și informatii de natură a realiza interesul national privind îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, precum și interesele opiniei publice prin utilizarea datelor rezultate la recensământ, pentru necesitatea includerii în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei și al locuintelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, cu modificările ulterioare, a prevederilor unui nou articol, în vederea garantării și protejării drepturilor și libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, prin faptul că recensământul de probă, care se va desfășura în perioada 7—16 mai 2011, va simula la scară redusă recensământul propriu-zis, la care vor fi utilizate informatii din Registrul national de evidentă a persoanelor, inclusiv codul numeric personal, folosite atât la delimitarea sectoarelor de recensământ, cât și în continutul formularelor proiectate, în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează realizarea recensământului populatiei și al locuintelor din România în anul 2011. Luând în considerare faptul că actiunile pregătitoare efectuării propriu-zise a recensământului populatiei și al locuintelor au caracter interinstitutional și sunt programate a fi efectuate în lunile martie, aprilie 2011, timpul rămas nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgentă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constitutia României, republicată. În considerarea faptului că elementele sus-mentionate vizează un interes public și constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul Românieiadoptă prezenta ordonantă de urgentă. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 2 Articol unic.— Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei și al locuintelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: aArt. 11. — La delimitarea unitătilor de recenzare pentru întregul teritoriu al tării, precum și pentru organizarea și efectuarea operatiilor de colectare a informatiilor sunt prelucrate, în conditiile legii, date și informatii, inclusiv date cu caracter personal din Registrul national de evidentă a persoanelor, materiale cartografice și informatii din statistica curentă, precum și din recensămintele anterioare.” 2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: aArt. 12. — În vederea asigurării exhaustivitătii înregistrării persoanelor și a calitătii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum și etnia, religia și limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.” 3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12 1 , cu următorul cuprins: aArt. 12 1 . — Institutiile implicate în efectuarea recensământului colaborează în vederea punerii la dispozitie, în conditiile legii, a tuturor datelor și informatiilor necesare pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 11 și 12, cu exceptia celor referitoare la etnie, religie și limba maternă, care se prelucrează cu consimtământul expres al persoanelor intervievate sau al reprezentantilor legali ai acestora.” PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Ministrul administratiei și internelor, Constantin-Traian Igaș Președintele Institutului National de Statistică, Vergil Voineagu București, 30 martie 2011. Nr. 34.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 3 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul Românieiadoptă prezenta hotărâre. Articol unic.— Hotărârea Guvernului 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: a(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2—19.” 2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: aArt. 5. — Anexele nr. 1—19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 13 se introduc șase noi anexe, anexele nr. 14—19, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2—7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu București, 23 martie 2011. Nr. 284. ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) LISTA standardelor de cost pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport Denumirea standarduluiIndicativul Autostradă extraurbană în zonă de șesSCOST-1/MTI Autostradă extraurbană în zonă de dealSCOST-2/MTI Autostradă extraurbană în zonă de munteSCOST-3/MTI Drum national nou clasă tehnică IIISCOST-4/MTI Reabilitare drum national clasa tehnică IIISCOST-5/MTI Reabilitare cale ferată coridor paneuropeanSCOST-6/MTI Reparatie capitală linie cale feratăSCOST-7/MTI Cheu maritim la 13,50 m SCOST-8/MTI Cheu fluvial pereatSCOST-9/MTI Punct de trecere a Dunării cu baculSCOST-10/MTI Pistă de decolare-aterizare cu structură rigidă și număr de clasificare PCN65SCOST-11/MTI Pistă de decolare-aterizare cu structură rigidă și număr de clasificare PCN100SCOST-12/MTI Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 12—24 m și fundatii indirecteSCOST-13/MTI Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 24—40 m și fundatii indirecteSCOST-14/MTI Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 12—24 m și fundatii directeSCOST-15/MTI Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 24—40 m și fundatii directeSCOST-16/MTI Poduri de cale ferată — grinzi metalice cu infrastructura de betonSCOST-17/MTI Poduri de cale ferată — grinzi cu zăbrele cu calea jos — cuvă de balastSCOST-18/MTIANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 12—24 m și fundatii indirecte Indicativ: SCOST-13/MTI STANDARD DE COST CAPITOLUL I Preambul Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 aCheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de investitii. La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere: 1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005—2009; 2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010. Standardul de cost pentru structuri pe autostradă definește costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate și fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare). CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum și operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare și a executării lucrărilor de constructii. CAPITOLUL III Obiectiv de referintă III.1. Prezentare generală Pasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă— structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole, se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare și prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK. III.2. Date tehnice Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructură — Se va lua în considerare fundarea indirectă pe piloti forati de diametru mare (Φ1,08 m ÷ Φ1,50 m) cu lungime de 15,00 m, solidarizati cu radier din beton armat, realizati în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. — Elevatii— pile, culei din beton armat, opritori antiseismici și aparate de reazem din neopren. Suprastructură — alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 12,00 m ÷ 24,00 m, placă de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat. — Calea pe pod (pasaj, viaduct)— alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, și strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere și sistemul de evacuare și conducere spre zona de colectare, borduri. Elemente de sigurantă rutieră— parapete metalice tip greu. Racordări cu terasamentul— plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri. În prezentul standard de cost nu sunt incluse: — lucrările de rampe; — lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor și taluzurilor; — lucrări hidrotehnice; — mutări, protejări de instalatii; — alte dotări (iluminat, telefonie etc.). Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de șes și deal: — lătime parte carosabilă 2 x 12 m; — fără trotuare. Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lătime a părtii carosabile de 2x11m. III.3. Caracteristici esentiale de calcul DenumireaClasa/Nivelul de performantă Clasa de încărcareE Categoria de importantăB — deosebită 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CAPITOLUL IV Cost investitie de bază IV.1. Precizare La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul: — pentru materiale, utilaje și transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010; — pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010; — pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri, respectiv: • contributiile pentru asigurările sociale de stat, șomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă și boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; — pentru cheltuieli indirecte și profit: 10\\% și, respectiv, 5\\%; — pentru distanta de transport: • transport materiale la 25 km. IV.2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori de referintă) Investitie de bază — cost unitar lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: 5.1661.277 Constructii și instalatii (C + I):5.1661.277 Infrastructura2.083495 Suprastructura1.945462 Cale, parapet504120 Racordări cu terasamentele634150 Cost unitar (exclusiv TVA) lei/m 2 euro*)/m 2 *) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011). Costul este orientativ și se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de același tip executate ulterior. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: — cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului; — cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului; — cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică; — cap. 5 — Alte cheltuieli; — cap. 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar. 2. Creșterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel. a) proiectare și inginerie: 3,0\\% din valoarea investitiei de bază; b) consultantă: 1,0\\% din valoarea investitiei de bază; c) asistentă tehnică: 1,5\\% din valoarea investitiei de bază; d) organizare de șantier: 2,5\\%; e) cheltuieli diverse și neprevăzute: 10\\%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) și e) se stabilește conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 5 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 24—40 m și fundatii indirecte Indicativ: SCOST-14/MTI STANDARD DE COST CAPITOLUL I Preambul Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 aCheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii. La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere: 1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005—2009; 2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010. Standardul de cost pentru structuri pe autostradă definește costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate și fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare). CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum și operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare și a executării lucrărilor de constructii. CAPITOLUL III Obiectiv de referintă III.1. Prezentare generală Pasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă— structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare și prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK. III.2. Date tehnice Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructura — Se va lua în considerare fundarea indirectă pe piloti forati de diametru mare (Φ1,08 m ÷ Φ1,50 m) cu lungime de 15,00 m, solidarizati cu radier din beton armat, realizati în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. — Elevatii— pile, culei din beton armat, opritori antiseismici și aparate de reazem din neopren. Suprastructură — alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 24,00 m ÷ 40,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat. — Calea pe pod (pasaj, viaduct)— alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, și strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere și sistemul de evacuare și conducere spre zona de colectare, borduri. — Elemente de sigurantă rutieră—parapete metalice tip greu. — Racordări cu terasamentul— plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri. În prezentul standard de cost nu sunt incluse: — lucrările de rampe; — lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor și taluzurilor; — lucrări hidrotehnice; — mutări, protejări de instalatii; — alte dotări (iluminat, telefonie etc.). Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de șes și deal: — lătime parte carosabilă: 2 x 12 m; — fără trotuare. Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lătime a părtii carosabile de 2x11m. III.3. Caracteristici esentiale de calcul DenumireaClasa/Nivelul de performantă Clasa de încărcareE Categoria de importantăB — deosebită 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CAPITOLUL IV Cost investitie de bază IV.1. Precizare La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul: — pentru materiale, utilaje și transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010; — pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010; — pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri, respectiv: • contributiile pentru asigurările sociale de stat, șomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă și boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; — pentru cheltuieli indirecte și profit: 10\\% și, respectiv, 5\\%; — pentru distanta de transport: • transport materiale la 25 km. IV.2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori de referintă) Investitie de bază — cost unitar lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: 4.5781.087 Constructii și instalatii (C + I):4.5781.087 Infrastructură1.512359 Suprastructură1.970468 Cale, parapet504120 Racordări cu terasamentele592140 Cost unitar (exclusiv TVA) lei/m 2 euro*)/m 2 *) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011). Costul este orientativ și se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de același tip executate ulterior. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: — cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului; — cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului; — cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică; — cap. 5 — Alte cheltuieli; — cap. 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar. 2. Creșterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel. a) proiectare și inginerie: 3,0\\% din valoarea investitiei de bază; b) consultantă: 1,0\\% din valoarea investitiei de bază; c) asistentă tehnică: 1,5\\% din valoarea investitiei de bază; d) organizare de șantier: 2,5\\%; e) cheltuieli diverse și neprevăzute: 10\\%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) și e) se stabilește conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 7 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 12—24 m și fundatii directe Indicativ: SCOST-15/MTI STANDARD DE COST CAPITOLUL I Preambul Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 aCheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii. La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere: 1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005—2009; 2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010. Standardul de cost pentru structuri pe autostradă definește costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructură alcătuită din grinzi prefabricate și fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare). CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum și operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare și a executării lucrărilor de constructii. CAPITOLUL III Obiectiv de referintă III.1. Prezentare generală Pasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă— structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare și prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK. III.2. Date tehnice Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructura — Se va lua în considerare fundarea directă pe blocuri de beton armat sau chesoane deschise, realizate în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. — Elevatii— pile, culei din beton armat, opritori antiseismici și aparate de reazem din neopren. Suprastructura — alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 12,00 m ÷ 24,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat. — Calea pe pod (pasaj, viaduct)— alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, și strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere și sistemul de evacuare și conducere spre zona de colectare, borduri. — Elemente de sigurantă rutieră— parapete metalice tip greu. — Racordări cu terasamentul— plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri. În prezentul standard de cost nu sunt incluse: — lucrările de rampe; — lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor și taluzurilor; — lucrări hidrotehnice; — mutări, protejări de instalatii; — alte dotări (iluminat, telefonie etc.). Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de șes și deal: — lătime parte carosabilă: 2 x 12 m; — fără trotuare. Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura lătimea părtii carosabile de 2 x 11 m. III.3. Caracteristici esentiale de calcul DenumireaClasa/Nivelul de performantă Clasa de încărcareE Categoria de importantăB — deosebită 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CAPITOLUL IV Cost investitie de bază IV.1. Precizare La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul: — pentru materiale, utilaje și transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010; — pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010; — pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri, respectiv: • contributiile pentru asigurările sociale de stat, șomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă și boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; — pentru cheltuieli indirecte și profit: 10\\% și, respectiv, 5\\%; — pentru distanta de transport: • transport materiale la 25 km. IV.2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori de referintă) Investitie de bază — cost unitar lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: 4.7461.127 Constructii și instalatii (C + I):4.7461.127 Infrastructură1.693402 Suprastructură1.932459 Cale, parapet504120 Racordări cu terasamentele617146 Cost unitar (exclusiv TVA) lei/m 2 euro*)/m 2 *) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011). Costul este orientativ și se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de același tip executate ulterior. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: — cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului; — cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului; — cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică; — cap. 5 — Alte cheltuieli; — cap. 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar. 2. Creșterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel. a) proiectare și inginerie: 3,0\\% din valoarea investitiei de bază; b) consultantă: 1,0\\% din valoarea investitiei de bază; c) asistentă tehnică: 1,5\\% din valoarea investitiei de bază; d) organizare de șantier: 2,5\\%; e) cheltuieli diverse și neprevăzute: 10\\%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) și e) se stabilește conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 9 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 24—40 m și fundatii directe Indicativ: SCOST-16/MTI STANDARD DE COST CAPITOLUL I Preambul Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 aCheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii. La stabilirea costului investitiei de bază, s-au avut în vedere: 1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005—2009; 2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010; Standardul de cost pentru structuri pe autostradă definește costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate și fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare). CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum și operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare și a executării lucrărilor de constructii. CAPITOLUL III Obiectiv de referintă III.1. Prezentare generală Pasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă— structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare și prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK. III.2. Date tehnice Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructura — Se va lua în considerare fundarea directă pe blocuri de beton armat sau chesoane deschise, realizate în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire. — Elevatii— pile, culei din beton armat, opritori antiseismici și aparate de reazem din neopren. Suprastructura — alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 24,00 m ÷ 40,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat. — Calea pe pod (pasaj, viaduct)— alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, și strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanșe de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere și sistemul de evacuare și conducere spre zona de colectare, borduri. — Elemente de sigurantă rutieră— parapete metalice tip greu. — Racordări cu terasamentul— plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri. În prezentul standard de cost nu sunt incluse: — lucrările de rampe; — lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilor și taluzurilor; — lucrări hidrotehnice; — mutări, protejări de instalatii; — alte dotări (iluminat, telefonie etc.). Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de șes și deal: — lătime parte carosabilă: 2 x 12 m; — fără trotuare. Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lătime a părtii carosabile de 2x11m. III.3. Caracteristici esentiale de calcul DenumireaClasa/Nivelul de performantă Clasa de încărcareE Categoria de importantăB — deosebită 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CAPITOLUL IV Cost investitie de bază IV.1. Precizare La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul: — pentru materiale, utilaje și transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010; — pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010; — pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri, respectiv: • contributiile pentru asigurările sociale de stat, șomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă și boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; — pentru cheltuieli indirecte și profit: 10\\% și, respectiv, 5\\%; — pentru distantă de transport: • transport materiale la 25 km. IV.2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori de referintă) Investitie de bază — cost unitar lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: 4.3681.038 Constructii și instalatii (C + I): 4.3681.038 Infrastructură1.348320 Suprastructură1.949463 Cale, parapet504120 Racordări cu terasamentele567135 Cost unitar (exclusiv TVA) lei/m 2 euro*)/m 2 *) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011). Costul este orientativ și se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de același tip executate ulterior. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: — cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului; — cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului; — cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică; — cap. 5 — Alte cheltuieli; — cap. 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar. 2. Creșterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel. a) proiectare și inginerie: 3,0\\% din valoarea investitiei de bază; b) consultantă: 1,0\\% din valoarea investitiei de bază; c) asistentă tehnică: 1,5\\% din valoarea investitiei de bază; d) organizare de șantier: 2,5\\%; e) cheltuieli diverse și neprevăzute: 10\\%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) și e) se stabilește conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 11 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII PODURI DE CALE FERATĂ g.m.i.b. (grinzi metalice cu infrastructura de beton) Indicativ: SCOST-17/MTI STANDARD DE COST CAPITOLUL I Preambul Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 aCheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii. La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere: 1. costurile unitare la obiective similare elaborate în faza de proiect tehnic în perioada 2005—2010; 2. costurile investitiei de bază rezultate din listele de cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în decembrie 2010. Standardul de cost pentru poduri definește costul mediu estimat pentru executia unui metru liniar de pod pentru cale ferată dublă cu suprastructura alcătuită din grinzi metalice înglobate în beton cu calea în prismă de piatră spartă și cu infrastructura realizată cu fundatii directe în conditii normale privind calitatea terenului de fundatii. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum și operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare și a executării lucrărilor de constructii. CAPITOLUL III Obiectiv de referintă III.1. Prezentare generală Poduri/Viaducte/Pasaje pentru calea ferată— structuri care sustin calea ferată la traversarea unor obstacole cum sunt: cursuri de apă, văi adânci, căi de comunicatie, drumuri, conducte și alte constructii asemenea. Structurile de rezistentă sunt dimensionate pentru convoiul de calcul LMC 71/SW/0 și zone cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK. III.2. Date tehnice Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare structuri de poduri de cale ferată dublă realizate în următoarele conditii: Infrastructura — fundatii directe blocuri de beton simplu pentru pile și culei realizate în teren de fundare care nu impune lucrări de îmbunătătire a calitătii acestuia; — elevatii — corpurile pilelor și culeelor din beton simplu sau armate cu armătură de sigurantă, aparate de reazem din șină de cale ferată. Suprastructura — grinzi metalice înglobate în beton cu deschideri între 10,00 m și 18,00 m cu calea în prismă de piatră spartă; — calea realizată cu șine prinse pe traverse din beton precomprimat pozate în prismă de piatră spartă, șapă de beton armat pentru protectia hidroizolatiei, hidroizolatie, dispozitive (guri de scurgere) pentru evacuarea apelor, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie etc.; — elemente pentru asigurarea circulatiei în conditii normale de sigurantă a convoaielor de cale ferată (traverse speciale, contrașine și capete de contrașine); — racordarea cu terasamentul și terenul înconjurător — sferturi de con sau aripi de beton simplu, scări de acces pe terasamente la capetele podului. În prezentul standard de cost nu sunt incluse: — terasamentele de la capetele podului; — lucrări de consolidare a terenului și de stabilizare a versantilor și taluzurilor; — lucrări hidrotehnice de amenajare a albiei râului; — mutări și protejări de instalatii, cabluri de iluminat și telefonie etc.; — montarea, demontarea și chiria podetelor și podurilor provizorii; — operatiunile de montare, lansare, ripare și scările corespunzătoare; — studii topografice; — studii geotehnice; — exproprieri; — calea pe pod. Distanta de la axul căii până la cea mai apropiată bordură de retinere a pietrei sparte din prisma căii — de minimum 2,20 m pentru a permite întretinerea mecanizată a căii. III.3. Caracteristici esentiale de calcul DenumireaClasa/Nivelul de performantă Convoiul de calculLMC 71/SW/0 Categoria de importantăB — deosebită 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CAPITOLUL IV Cost investitie de bază IV.1. Precizare La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul: — pentru materiale, utilaje și transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010; — pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010; — pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri, respectiv: • contributiile pentru asigurările sociale de stat, șomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă și boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; — pentru cheltuieli indirecte și profit: 10\\% și, respectiv, 5\\%; — pentru distanta de transport: • transport materiale la 25 km. IV.2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori medii) *) Investitie de bază — cost unitar Lucrări de poduri/viaducte/pasaje, din care: 36.500153.665 Constructii și instalatii (C+I):36.500153.665 Infrastructură15.65065.887 Suprastructură20.85087.778 Cost unitar (exclusiv TVA) euro**)/mllei/ml *) Valorile din tablou reprezintă media aritmetică, fără semnificatie statistică, a costurilor de realizare a lucrărilor respective obtinute pentru mai multe poduri. Costurile respective au variatie accentuată cvasiliniară (pentru metru liniar de pod) în raport cu deschiderea, suprastructura, infrastructura și înăltimea. Aceste variatii nu se supun legilor de distributie statistică. Costul este orientativ și poate fi mentinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de același tip executate ulterior. **) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011). NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: — cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului; — cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului; — cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică; — cap. 5 — Alte cheltuieli; — cap. 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. 2. Creșterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel. a) proiectare și inginerie: 3,0\\% din valoarea investitiei de bază; b) consultantă: 1,0\\% din valoarea investitiei de bază; c) asistentă tehnică: 1,5\\% din valoarea investitiei de bază; d) organizare de șantier: 2,5\\%; e) cheltuieli diverse și neprevăzute: 10\\%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) și e) se stabilește conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 13 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII PODURI DE CALE FERATĂ g.z.c.j. — c.b. (grinzi cu zăbrele cu calea jos cuvă de balast) Indicativ: SCOST-18/MTI STANDARD DE COST DenumireaClasa/Nivelul de performantă Convoiul de calculLMC 71/SW/0 Categoria de importantă B — deosebită CAPITOLUL I Preambul Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 aCheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii. La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere: 1. costurile unitare la obiective similare elaborate în faza de proiect tehnic în perioada 2005—2010; 2. costurile investitiei de bază rezultate din listele de cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în decembrie 2010. Standardul de cost pentru poduri definește costul estimat pentru executia unui metru liniar de pod pentru cale ferată dublă cu suprastructură metalică alcătuită din grinzi cu zăbrele cu calea jos cu calea în prismă de piatră spartă și cu infrastructura realizată în conditii în care nu se execută lucrări de îmbunătătiri a calitătii terenului de fundatie. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum și operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare și a executării lucrărilor de constructii. CAPITOLUL III Obiectiv de referintă III.1. Prezentare generală Poduri/Viaducte/Pasaje pentru calea ferată— structuri care sustin calea ferată la traversarea unor obstacole cum sunt: cursuri de apă, văi adânci, căi de comunicatie cum sunt drumurile, conductele și alte constructii asemenea. Structurile de rezistentă sunt dimensionate pentru convoiul de calcul LMC 71/SW/0 și zone cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK. III.2. Date tehnice Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structuri de poduri de cale ferată dublă, realizate în următoarele conditii: Infrastructura — fundatii directe și/sau indirecte, pentru pile și culei, pe piloti forati de diametru mare (Ø 1,50 m), încastrati în radiere de beton armat; — elevatii — corpurile pilelor și culeelor din beton simplu sau armate cu armătură de sigurantă, aparate de reazem metalice tip CFR. Suprastructura — metalică, grinzi cu zăbrele cu calea jos cu deschideri între 35,00 m și 60,00 m, cuvă pentru balast din beton armat pe antretoaze dese, structură compusă otel-beton; — calea realizată cu șine prinse pe traverse din beton precomprimat, pozate în prismă de piatră spartă. Șapă de beton armat pentru protectia hidroizolatiei, hidroizolatie, dispozitive (guri de scurgere) pentru evacuarea apelor, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie etc.; — elemente pentru asigurarea circulatiei în conditii normale de sigurantă a convoaielor de cale ferată (traverse speciale, contrașine și capete de contrașine); — racordarea cu terasamentul și terenul înconjurător — sferturi de con sau aripi de beton simplu, scări de acces pe terasamente la capetele podului. În prezentul standard de cost nu sunt incluse: — terasamentele de la capetele podului; — lucrări de consolidare a terenului și de stabilizare a versantilor și taluzurilor; — lucrări hidrotehnice de amenajare a albiei râului; — mutări și protejări de instalatii, cabluri de iluminat și telefonie etc.; — montarea, demontarea și chiria podetelor și podurilor provizorii; — operatiunile de montare, lansare, ripare și schelele corespunzătoare; — studii topografice; — studii geotehnice; — exproprieri; — calea de pe pod. Distanta de la axul căii până la cea mai apropiată bordură de retinere a pietrei sparte din prisma căii — de minimum 2,20 m pentru a permite întretinerea mecanizată a căii. III.3. Caracteristici esentiale de calcul 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CAPITOLUL IV Cost investitie de bază IV.1. Precizare La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul: — preturile la nivelul lunii septembrie 2010 pentru materiale, utilaje și transport; — salariul brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010 pentru manoperă; — contributiile asupra salariilor pe care le suportă angajatorul și le include în costuri, respectiv: • contributiile pentru asigurările sociale de stat, șomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă și boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; — cheltuielile indirecte și profitul: 10\\% și, respectiv, 5\\%; — pentru distanta de transport: • transportul materialelor la 25 km. IV. 2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori medii) *) Investitie de bază – cost unitar Lucrări de poduri/viaducte/pasaje, din care: 41.000172.61076.500322.065 Constructii și instalatii (C + I)41.000 172.61076.500322.065 Infrastructură11.47548.31046.975197.765 Suprastructură29.525124.30029.525124.300 Cost unitar (exclusiv TVA) Fundatii directeFundatii indirecte euro**/mllei/mleuro**/mllei/ml * Valorile din tablou reprezintă media aritmetică, fără semnificatie statistică, a costurilor de realizare a lucrărilor respective obtinute pentru mai multe poduri. Costurile respective au variatie accentuată cvasiliniară (pentru metru liniar de pod) în raport cu deschiderea, suprastructura și, cu deschiderea și înăltimea, infrastructura. Aceste variatii nu se supun legilor de distributie statistică. Costul este orientativ și poate fi mentinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de același tip executate ulterior. ** 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011). NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: — cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului; — cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului; — cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică; — cap. 5 — Alte cheltuieli; — cap. 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. 2. Creșterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel. a) proiectare și inginerie: 3,0\\% din valoarea investitiei de bază; b) consultantă: 1,0\\% din valoarea investitiei de bază; c) asistentă tehnică: 1,5\\% din valoarea investitiei de bază; d) organizare de șantier: 2,5\\%; e) cheltuieli diverse și neprevăzute: 10\\%. Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) și e) se stabilește conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 15 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor și protectia mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor pentru anul 2011, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011 Văzând Referatul de aprobare nr. 1.094 din 24 martie 2011, întocmit de Directia generală sanitară veterinară, Directia generală siguranta alimentelor, Directia igienă veterinară și epidemiologie, Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă și nutritie animală și Directia de coordonare a punctelor de inspectie la frontieră din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere prevederile art. 2 și ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor și a hranei pentru animale, republicată, tinând cont de prevederile art. 6 3 și ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 114/2011 privind aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor și protectia mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a actiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul sigurantei alimentelor, precum și a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011, în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor și a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, președintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimenteloremite următorul ordin: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 16 Art. 1. — (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor și protectia mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor pentru anul 2011, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011, prevăzute în anexa nr. 2. Art. 2. — Directiile sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului București, institutele veterinare și posturile de inspectie la frontieră din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. — Pentru asigurarea prin analize de laborator pentru realizarea actiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor și protectia mediului, precum și a unui autocontrol privind sănătatea animală și siguranta alimentelor conform prevederilor legale în vigoare, operatorii economici pot încheia, în conditiile legii, contracte cu laboratoarele centrale, zonale și judetene ale autoritătii sanitar- veterinare și pentru siguranta alimentelor pentru efectuarea de analize pentru produsele supuse supravegherii și controlului, cuprinse în programele prevăzute la art. 1. Art. 4. — Autoritatea Natională Sanitară Veterinară și pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor și protectia mediului pentru anul 2010 și a Programului de supraveghere și control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 și 49 bis din 21 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare. Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor, Radu Roatiș Chetan București, 30 martie 2011. Nr. 17. *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 bis care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome aMonitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 17 MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ORDIN privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internationale În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 și ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educatiei, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2011 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanti la loturile de pregătire pentru olimpiadele și concursurile internationale se va desfășura la Grupul Școlar aOltchim” din Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea. Art. 3. — Lista nominală a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat este întocmită, ulterior desfășurării olimpiadelor nationale pe discipline școlare, de către Directia generală educatie și învătare pe tot parcursul vietii și este aprobată de secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar. Art. 4. — Comisia pentru examenul de bacalaureat 2011, sesiunea specială mentionată la art. 1, se numește de către Inspectoratul Școlar al Judetului Vâlcea. Se numește ca președinte al acestei comisii profesorul universitar doctor Constantin Pehoiu de la Facultatea de Știinte Umaniste, Universitatea Valahia din Târgoviște. Art. 5. — Examenul se desfășoară pe baza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat — 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat — 2011. Disciplinele la care se sustine examenul de bacalaureat și programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat — 2011. Art. 6. — Directia generală educatie și învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul și partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane, Centrul National de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Judetului Vâlcea, conducerea Grupului Școlar aOltchim” din Râmnicu Vâlcea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu București, 31 martie 2011. Nr. 3.991. ANEXĂ CALENDARUL sesiunii speciale de bacalaureat 21 mai—3 iunie 2011 21—22 mai 2011Înscrierea candidatilor la sesiunea specială de examen 23—24 mai 2011Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A 24 mai 2011Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B 25—26 mai 2011Evaluarea competentelor digitale — proba D 27—28 mai 2011Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională — proba C 30 mai 2011Limba și literatura română — proba E)a) — proba scrisă 31 mai 2011Proba obligatorie a profilului — proba E)c) — proba scrisă 1 iunie 2011Proba, la alegere, a profilului și specializării — proba E)d) — proba scrisă 2 iunie 2011Limba si literatura maternă — proba E)b) — proba scrisă Afișarea rezultatelor până la ora 18,00 Depunerea contestatiilor (între orele 18,00—24,00) 3 iunie 2011Rezolvarea contestatiilor Afișarea rezultatelor finaleACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR DECIZIE privind sanctionarea Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședintei din data de 8 februarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 119 din 24 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași, str. Sf. Lazăr nr. 2, judetul Iași, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J22/2508/12.10.2006, cod fiscal 19095354, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-377/06.12.2006, reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv, a constatat următoarele: 1. Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv, nu își desfășoară activitatea la sediul social și nici la punctul de lucru. Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m 2 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 2. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile aferente semestrului I 2010 și raportările aferente trimestrelor II și III 2010. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 pct. II și III din Normele privind forma și continutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m 2 ) și m 3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 3. Au fost transmise cu întârziere raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor IV 2009 și I 2010, iar cele aferente trimestrelor II, III și IV 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) și art. 35 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Norma privind forma și continutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, fapta constituind contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m 2 ) și m 3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 4. În perioada de interzicere a activitătii, respectiv 16 decembrie 2009 —1 iunie 2010, societatea a desfășurat activităti de intermediere de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice. Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.022/2009 privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS —S.R.L. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. 2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 5. Începând cu data de 4 noiembrie 2010 nu a fost încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare. Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. c) și ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, și ale art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m 2 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 6. A fost transmisă cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilornotificarea persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finantării actelor de terorism, precum și procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare a banilor și finantare a actelor de terorism, completate cu procedura internă privind sanctiunile internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) și art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 18 *) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și conditiile de mentinere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011.7. Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. nu a pus la dispozitia echipei de control documentele în vederea desfășurării controlului inopinat, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. c) și m 2 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 8. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în ședinta din data de 8 februarie 2011 retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas” —S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și respingerea solicitării Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. de aaprobare a suspendării activitătii pe o perioadă de 3 ani”. Fată de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor și al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 19 Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., până la data îndeplinirii de către Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. a următoarelor măsuri: Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, următoarele. a) dovada rezilierii contractelor de intermediere cu societătile de asigurare și a plătii sumelor datorate acestora, în contul primelor de asigurare intermediate; b) dovada predării documentelor cu regim special; c) balantele de verificare încheiate pentru lunile ianuarie— decembrie 2010; d) raportările aferente semestrului II 2010, trimestrelor II, III și IV 2010 și cele aferente taxei de functionare din trimestrele II, III și IV 2010. Art. 2. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. (2) Plângerea adresată Curtii de Apel București nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela Toncescu București, 24 martie 2011. Nr. 226. COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR DECIZIE privind retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas”— S.R.L. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședintei din data de 8 februarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 119 din 24 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași, str. Sf. Lazăr nr. 2, judetul Iași, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J22/2508/12.10.2006, cod fiscal 19095354, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-377/06.12.2006, reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv, a constatat următoarele: 1. Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv, nu își desfășoară activitatea la sediul social și nici la punctul de lucru. Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m 2 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 2. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile aferente semestrului I 2010 și raportările aferente trimestrelor II și III 2010. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 pct. II și III din Normele privind forma și continutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării directorul executiv al Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., domnul Sărman Ciprian Vasile, cu domiciliul în municipiul Iași, Piata Unirii nr. 3, sc. A, et. 5, ap. 33, judetul Iași, CNP 1750228221206, CI seria MX nr. 394531, eliberat de IPJ Iași la data de 18.08.2003. Art. 2. — (1) Împotriva prezentei decizii se poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. (2) Plângerea adresată Curtii de Apel București nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela Toncescu București, 24 martie 2011. Nr. 227. *) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și conditiile de mentinere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011. 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m 2 ) și m 3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 3. Au fost transmise cu întârziere raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor IV 2009 și I 2010, iar cele aferente trimestrelor II, III și IV 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) și art. 35 1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Norma privind forma și continutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, fapta constituind contraventie conform prevederilor 39 alin. (2) lit. a), f), m 2 ) și m 3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 4. În perioada de interzicere a activitătii, respectiv 16 decembrie 2009—1 iunie 2010, societatea a desfășurat activităti de intermediere de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice. Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.022/2009 privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS —S.R.L. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin.2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 5. Începând cu data de 4 noiembrie 2010 nu a fost încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare. Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. c) și ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, și ale art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m 2 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 6. A fost transmisă cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor notificarea persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finantării actelor de terorism, precum și procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare a banilor și finantare a actelor de terorism, completate cu procedura internă privind sanctiunile internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) și art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. 7. Societatea Comercială aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L. nu a pus la dispozitia echipei de control documentele în vederea desfășurării controlului inopinat, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. c) și m 2 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. De săvârșirea faptelor mentionate se face vinovat directorul executiv al Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., în persoana domnului Sărman Ciprian Vasile, persoană împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a societătii și învestită cu competenta de a angaja răspunderea societătii. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședinta din data de 8 februarie 2011, retragerea aprobării directorului executiv al Societătii Comerciale aBroker de Asigurare Fortzaas” — S.R.L., domnul Sărman Ciprian Vasile, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fată de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor și al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Comisia de Supraveghere a Asigurărilord e c i d e:MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 21 Curtea compusă din: Președinte Alina Șutu GrefierMariana Cucu Pe rol se află pronuntarea asupra actiunii în contencios administrativ formulate de reclamantii Dominic Habsburg- Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României și cu intervenientii Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. Dezbaterile au avut loc în ședinta publică de la 13 mai 2008, fiind consemnate în ședinta publică de la acea dată, care face parte integrantă din această hotărâre, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitate părtilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronuntarea succesiv la 20 mai 2008 și la 27 mai 2008, când a pronuntat următoarea sentintă: CURTEA, deliberând, retine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instante la data de 21 noiembrie 2007, reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer au chemat în judecată pârâtul Guvernul României, solicitând instantei să dispună anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1 — alin. 2 al articolului unic al hotărârii Guvernului, obligarea pârâtului la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, reprezentat de diferenta de chirie lunară la care aveau dreptul în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 și cea la care au fost îndreptătiti în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, diferentă înmultită cu numărul lunilor scurse de la emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 și până la solutionarea irevocabilă a cererii, și suspendarea executării actului administrativ până la solutionarea definitivă și irevocabilă a actiunii. În motivarea actiunii, reclamantii au arătat că au devenit proprietari ai imobilului denumit generic aCastelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 mai 2006 emisă de Muzeul Bran, imobil compus din Castelul Bran, Casa de Ceai a Reginei Maria, Casa aPrincipesa Ileana” și Casa administratorului, și titulari ai dreptului de folosintă specială asupra imobilelor: Tabernacolul aInima Reginei”, terenul aferent, parcul castelului, două lacuri și drumul de acces. În conformitate cu art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, reclamantii au obligatia legală de a mentine afectiunea imobilelor sus-mentionate pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii deciziei de restituire, având în vedere că acestea au în prezent afectatiune de muzeu. În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 10 ianuarie 2007. După numai 3 luni, Guvernul a modificat această hotărâre prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micșorând în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce își desfășoară activitatea în imobilele restituite. Arată reclamantii că această din urmă hotărâre de Guvern vatămă drepturile și interesele proprietarilor, deoarece introducerea unui nou criteriu de calcul, și anume asuprafata construită desfășurată sau suprafata de teren aferentă, inclusiv terenul de sub constructie”, stabilește un sistem arbitrar, prin care cuantumul chiriei este invers proportional cu suprafata imobilului. Arată reclamantii că în stabilirea acestei chirii nu pot fi avute în vedere considerente de protectie socială a institutiilor care își desfășoară activitatea în astfel de imobile, ci cuantumul chiriei ar trebui să fie cât mai aproape de nivelul de piată, iar nu unul derizoriu și arbitrar stabilit. Reclamantii consideră că este ilegal și abuziv faptul de a se micșora cuantumul chiriilor după doar 3 luni, fără a avea în vedere interesele proprietarilor și fără a avea vreo consultare cu reprezentantii acestora. Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiată. Arată pârâtul că hotărârea a fost adoptată prin însușirea proiectului initial de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. La elaborarea actului au fost respectate dispozitiile Legii nr. 24/2000 și ale Hotărârii Guvernului nr. 50/2005. Arată pârâtul că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor având destinatia de licee, școli, spitale, sedii de institutii publice, muzee cu suprafete construite desfășurate și teren aferent foarte mare. S-a constatat că la nivel local se întâmpină anumite dificultăti în ceea ce privește achitarea de către utilizatorii imobilelor afectate unor activităti de interes public a chiriei, mai ales în ceea ce privește imobilele cu suprafete mari. S-a mai constatat că nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport cu situatia reală a imobilelor care fac obiectul acestui act normativ. Autoritătile locale au semnalat în numeroase cazuri că sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproportionate chiar și cu pretul pietei, în unele cazuri. La dimensionarea cuantumului chiriei s-au avut în vedere, pe de o parte, influentele economice asupra utilizatorului actual, în sensul asigurării suportabilitătii acestora din bugetele proprii, în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime și, pe de altă parte, asigurarea unui venit echilibrat pentru beneficiarii retrocedării. În cauză au fost formulate cereri de interventie în interesul pârâtului de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cereri încuviintate în principiu de instantă. ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV CURTEA DE APEL BUCUREȘTI — SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Dosar nr. 8.161/2/2007 SENTINTA CIVILĂ Nr. 1.603 Ședinta publică din data de 27 mai 200822 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 Analizând actele depuse la dosar și dispozitiile legale aplicabile, Curtea constată că actiunea este întemeiată, aceasta urmând a fi admisă în consecintă, pentru următoarele considerente: Guvernul a adoptat hotărârea ce face obiectul prezentei actiuni în anulare în aplicarea art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001. Conform acestor dispozitii legale, Guvernul stabilește cuantumul chiriei de care beneficiază proprietarii imobilelor afectate exclusiv și nemijlocit activitătilor de interes public pe o perioadă de până la 3 ani/5 ani. La 21 decembrie 2006 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.886, care stabilește și cuantumul chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001. Criteriile pe baza cărora Guvernul a stabilit cuantumul chiriilor sunt: afectatiunea imobilului, rangul localitătii, suprafata construită desfășurată, respectiv suprafata de teren aferent, inclusiv cel de sub constructie. În aplicarea acestui act administrativ, cuantumul chiriei lunare cuvenite reclamantilor pentru imobilul aCastelul Bran” era de 81.928 lei. La propunerea intervenientilor, Cancelaria Primului-Ministru, respectiv Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, Guvernul a aprobat prin Hotărârea ce face obiectul cauzei, nr. 343/11.04.2007, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886 sus-mentionate. Modificarea a constat în introducerea unui subcriteriu la cele existente — suprafata construită/suprafata de teren — prin stabilirea unor categorii de imobile (cu suprafata mai mică de 300 m 2 , între 300 și 500 m 2 , între 500 și 700 m 2 etc.) și stabilirea unui cuantum al chiriei într-un sistem descrescător, invers proportional cu suprafata imobilului. În aplicarea acestei hotărâri a Guvernului, conform Adresei nr. 63 din 23 ianuarie 2008 emise de administratorul Muzeului Bran (fila 67), cuantumul chiriei lunare cuvenite reclamantilor pentru imobilul aCastelul Bran” este de 18.265 lei (aproximativ echivalentul sumei de 5.000 euro, calculat la un curs de 3,5 lei/euro). În aplicarea prevederilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, ala primirea cererii, instanta dispune citarea părtilor și poate cere autoritătii al cărei act este atacat să îi comunice de urgentă acel act, împreună cu întreaga documentatie care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru solutionarea cauzei”, constatând că din Nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 rezultă că initiativa proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 se bazează pe constatări din practică, semnalări ale autoritătilor locale, analize ale unor situatii concrete, instanta a pus în vedere pârâtului să depună întreaga documentatie care a stat la baza adoptării hotărârii. Pârâtul a arătat prin Adresa nr. 15A/2.021/CA din 5 mai 2008 (fila 79) că la baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 a stat nota de fundamentare întocmită de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, precizând faptul că potrivit Legii nr. 24/2000, republicată, și a Hotărârii Guvernului nr. 50/2005, republicată, acesta este singurul act care stă la baza adoptării unei hotărâri de Guvern. În nota de fundamentare se mentionează că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor cu suprafete construite desfășurate și teren aferent foarte mare. Se arată că la nivel local se întâmpină anumite dificultăti în ceea ce privește achitarea de către utilizatorii imobilelor afectate unor activităti de interes public a chiriei, mai ales în ceea ce privește imobilele cu suprafete mari. S-a mai arătat că nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport cu situatia reală a imobilelor care fac obiectul acestui act normativ. Analizând dispozitiile hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2006 raportat la situatia de fapt din spetă, Curtea retine următoarele: Ca efect al adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, s-a recunoscut reclamantilor dreptul la o chirie într-un cuantum de 81.928 lei lunar (aproximativ 23.400 euro), pentru lipsa de folosintă a imobilului denumit generic aCastelul Bran”, imobil compus din Castelul Bran, Casa de Ceai a Reginei Maria, Casa aPrincipesa Ileana” și Casa administratorului, respectiv Tabernacolul aInima Reginei”, terenul aferent, parcul castelului, două lacuri și drumul de acces. După 3 luni de la data intrării în vigoare a acestui act se constată că la nivel local se întâmpină dificultăti în ceea ce privește achitarea chiriei și faptul că acest cuantum nu a fost dimensionat în mod real, deoarece, în cazul imobilelor cu suprafete mari, cuantumul chiriilor depășește acu mult pretul pietei”. Instanta constată că aceste argumente nu sunt dovedite. În cazul imobilului din spetă, ca efect al modificării aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, cuantumul chiriei datorate reclamantilor a scăzut de aproape 5 ori (de la aproximativ 23.400 euro la aproximativ 5.000 euro). Reclamantii sustin că această chirie este derizorie, fată de importanta imobilului, acesta aducând statului român anul trecut venituri de aproximativ 1 milion euro. Reclamantii nu au depus la dosar acte în dovedirea acestor sustineri, însă nici nu au fost contestate, fiind de notorietate faptul că acest obiectiv turistic atrage anual sute de mii de vizitatori, surclasând toate celelalte obiective turistice din tară. Curtea constată că prin actul administrativ cu caracter normativ s-a adus o vătămare dreptului de proprietate al reclamantilor. Obligatia indemnizării echitabile a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său a fost retinută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului încă din 1982 (Cauza Sporrong și Lonnroth contra Suediei), CEDO statuând că aceasta decurge implicit din textul art. 1 din Protocolul nr. 1. Prin modificările adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, reclamantii au fost lipsiti de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre a Guvernului, fără ca această măsură să fie justificată. Intervenienta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a invocat în apărarea intereselor pârâtului Cauza Hutten-Czapska împotriva Poloniei, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a acceptat posibilitatea unei reduceri, prin efectul legii, a chiriei percepute de un proprietar, atunci când această reducere este justificată de considerente de interes public care au un impact economic și social semnificativ. Retinând că intervenienta a invocat respectiva cauză la nivel de principiu, Curtea constată totuși că respectivele considerente au fost enuntate de CEDO în conditiile în care a admis în spetă că legile poloneze de control asupra chiriilor își au originea în lipsa de locuinte, nivelul scăzut al ofertei de locuinte și costul ridicat al apartamentelor, fiind adoptate pentru a asigura protectia socială a locatarilor și pentru a permite o trecere progresivă de la un sistem controlat de stat la un sistem contractual, în cadrul reformei fundamentale a statului, care a urmat prăbușirii regimului comunist. În speta supusă judecătii în prezenta cauză, intervenienta initiatoare a proiectului de hotărârea Guvernului prezintă obiectivul legitim, de autilitate publică”, ca fiind unul de natură economică (asigurarea suportabilitătii chiriilor din bugetele proprii în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime).Mai arată Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor că perioada lipsirii de folosintă este scurtă, fiind clar delimitată de lege, cheltuielile de întretinere sunt suportate de Muzeul Bran, proprietarii sunt scutiti de impozitul pe clădiri și terenuri, iar în situatia în care nu este necesară întreaga suprafată a imobilului pentru desfășurarea activitătii de interes public, aceasta poate fi restrânsă. Subliniază intervenienta că nu se justifică stabilirea chiriei, proportional cu suprafata imobilului, întrucât imobilele se închiriază în ansamblul lor, nu în functie de suprafata pe care o au. Curtea constată că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei ca urmare a încadrării imobilului într-o categorie a imobilului cu o suprafată foarte mare și asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru. Se retine în primul rând faptul că legalitatea hotărârii Guvernului, act administrativ cu caracter de reglementare aplicabil tuturor subiectelor vizate, nu poate fi analizată în prezenta cauză decât prin raportare la situatia concretă supusă judecătii — încălcarea drepturilor reclamantilor. Având în vedere această precizare, Curtea constată că anecesitatea asigurării suportabilitătii chiriilor din bugetele proprii în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime” nu poate fi opusă proprietarilor reclamanti pentru a justifica reducerea chiriei lunare pentru folosinta domeniului Bran de la 23.400 euro la 5.000 euro, în conditiile în care din administrarea acestuia se obtin venituri la nivelul de aproximativ 1 milion euro anual. Instanta constată că noile dispozitii conform cărora, în situatia în care nu este necesară întreaga suprafată a imobilului pentru desfășurarea activitătii de interes public, aceasta poate fi restrânsă nu sunt pertinente în spetă în conditiile în care lipsa de folosintă a reclamantilor este în prezent totală. Pe de altă parte, faptul că anu se justifică stabilirea chiriei proportional cu suprafata imobilului întrucât imobilele se închiriază în ansamblul lor, nu în functie de suprafata pe care o au”, reprezintă o apreciere fără suport juridic/tehnic, fiind evident că nivelul chiriei pentru un imobil chiar fără relevantă istorică variază în functie de suprafată în sens direct proportional, și nu invers. Instanta mai retine că celelalte elemente invocate de ANRP — perioada lipsirii de folosintă este clar delimitată de lege, cheltuielile de întretinere sunt suportate de administrator conform Legii nr. 10/2001, proprietarii sunt scutiti de impozitul pe clădiri și terenuri — au existat și au fost avute în vedere și la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2006, în baza căreia reclamantii aveau dreptul la o chirie de aproape 5 ori mai mare decât cea modificată. Având în vedere aceste considerente, Curtea retine că la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, având ca efect reducerea drastică a cuantumului indemnizatiei cuvenite proprietarului, nu s-a realizat un echilibru între interesul public și dreptul reclamantilor la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosintă asupra proprietătii, aflată sub garantia și protectia legii fundamentale a tării și a Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Aceste considerente se constituie în acazuri justificate” de suspendare a actului administrativ supus judecătii în acceptiunea art. 15, coroborat cu art. 14 din Legea nr. 554/2004, motiv pentru care, pentru prevenirea producerii unei pagube în patrimoniul reclamantilor, Curtea va suspenda executarea actului până la solutionarea irevocabilă a cauzei. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 și pentru considerentele mai sus expuse, va anula dispozitia alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume cea referitoare la stabilirea claselor de imobile în functie de suprafata construită/suprafata de teren, cu consecinta stabilirii cuantumul chiriei în functie de încadrarea în această clasă. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, pentru acoperirea prejudiciului produs, Curtea va obliga pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia (reprezentând diferenta dintre cuantumul chiriei de care beneficiau reclamantii în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2006 și cea de care beneficiază în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007). Văzând și prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă, PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii HOTĂRĂȘTE: Admite actiunea formulată de reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer, prin S.C.A. aRubin Meyer Doru & Trandafir”, cu sediul în București, str. Putul cu Plopi nr. 7, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, București. Respinge cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru, cu sediul în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, București, și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cu sediul în Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1. Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 — anexa nr. 1 (alin. 2), până la solutionarea irevocabilă a cauzei. Anulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1 (alin. 2). Obligă pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia și la plata sumei de 51 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronuntată în ședintă publică astăzi, 27 mai 2008. PREȘEDINTE, ALINA ȘUTU Grefier, Mariana Cucu 23 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011CURTEA DE APEL BUCUREȘTI — SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Dosar nr. 8.161/2/2007 ÎNCHEIERE Ședinta din camera de consiliu din data de 2 iunie 2009 Curtea constituită din: Președinte: Alina Șutu Grefier: Miron-Cornel Olaru Pe rol se află solutionarea cererii formulate de petenta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor de lămurire a dispozitivului Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.161/2/2007, privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României și cu intervenientii Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. La apelul nominal făcut în camera de consiliu au răspuns reclamantii, reprezentati de avocat, cu împuternicire avocatială pe care o depune la dosar, lipsind celelalte părti. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședintă, care învederează instantei că obiectul pricinii este cerere lămurire dispozitiv, procedura de citare este legal îndeplinităși că petenta ANRP a depus, prin serviciul registratură, la data de 28 mai 2009, note scrise în trei exemplare. Curtea comunică reclamantilor, prin avocat, notele scrise depuse de petenta-intervenientă ANRP. Reclamantii, prin avocat, solicită respingerea cererii ca neîntemeiată, având în vedere că formularea dispozitivului este foarte clară. CURTEA, analizând cererea de lămurire a dispozitivului, constată că este întemeiată și, având în vedere considerentele care au stat la baza pronuntării Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008, va lămuri dispozitivul astfel: Dispozitia de anulare partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 se referă la anexa nr. 1 — în ceea ce privește stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfășurată, respectiv suprafata de teren aferent într-un raport invers proportional cuantum chirie — suprafată imobil. DISPUNE Admite cererea de lămurire dispozitiv formulată de petenta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. Lămurește dispozitivul Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 paragraful 4 în sensul că: aAnulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1, în ceea ce privește stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfășurată, respectiv suprafata de teren aferent într-un raport invers proportional cuantum chirie-suprafată imobil”. Cu drept de recurs. Pronuntată în ședintă publică astăzi, 2 iunie 2009. PREȘEDINTE, ALINA ȘUTU Grefier, Miron-Cornel Olaru ÎNALTA CURTE DE CASATIE ȘI JUSTITIE — SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL — DECIZIA Nr. 471 Ședinta publică din data de 30 ianuarie 2009 Dosar nr. 8.161/2/2007 Președinte: Eugenia Marin — judecător Liliana Vișan— judecător Adriana Deneș— judecător Daniela Tudor— magistrat-asistent Din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justitie a participat procurorul Cătălina Gliga. S-au luat în examinare recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și Guvernul României împotriva Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal s-a prezentat recurentul-pârât Guvernul României, prin consilier juridic Cernat Cătălin, lipsind recurenta- pârâtă Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, intimatii-reclamanti Lothringen-Habsburg Dominic, Holzhausen Maria Magdalena, Sandhofer Elisabeth și intimata-intervenientă Cancelaria Primului-Ministru. Procedura completă. Înalta Curte a constatat cauza în stare de judecată și a acordat cuvântul părtii prezente, pe cererile de recurs formulate. Reprezentantul Guvernului României a solicitat admiterea ambelor recursuri declarate, modificarea sentintei atacate și respingerea actiunii reclamantilor ca neîntemeiată. 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.201125 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 A precizat că actul administrativ atacat a fost emis cu respectarea prevederilor legale și a criteriilor impuse de actul normativ arătat. A mai precizat că intimatii-reclamanti beneficiază de scutire de impozit pe clădirea și terenul în discutie, iar la emiterea hotărârii de Guvern atacate s-au avut în vedere aspectele financiare ale situatiei, care nu au fost apreciate corect prin hotărârea ce a fost modificată de hotărârea de Guvern atacată. Reprezentanta Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justitie, procuror de ședintă Cătălina Gliga, a pus concluzii de admitere a ambelor recursuri și de modificare a sentintei atacate în sensul respingerii actiunii reclamantilor. A precizat că art. 1 paragraful 1 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului nu delimitează clar criteriile ce impun obligatia pozitivă/negativă a respectării dreptului de proprietate al individului. A arătat că întotdeauna trebuie să existe un just echilibru între interesele societătii și ale individului în aprecierea corectă a notiunii de proprietate, iar ca să existe o privare de acest drept trebuie să existe o încălcare a legalitătii. A precizat că hotărârea de Guvern atacată a fost emisă cu respectarea prevederilor legale, având în vedere impactul financiar rezultat și care nu a fost luat în considerare la emiterea anterioarei hotărâri de Guvern. Înalta Curte, având în vedere dispozitiile art. 150 din Codul de procedură civilă, a retinut cauza spre solutionare. CURTEA, asupra recursurilor de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București a fost admisă actiunea reclamantilor Dominic Lothringen-Habsburg, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României. Au fost respinse cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru și de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, a fost anulată hotărârea de Guvern atacată și suspendată, Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 anexa nr. 1 alin. 2 solutionarea irevocabilă a cauzei. Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut că reclamantii au devenit proprietari ai imobilului denumit generic aCastelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri a Guvernului a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micșorându-se în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce își desfășoară activitatea în imobilele restituite. Instanta de fond a retinut că Guvernul a stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 criteriile pe baza cărora se stabilește cuantumul chiriilor, și anume: afectatiunea imobilului, rangul localitătii, suprafata construită desfășurată și suprafata de teren aferent, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost introdus un subcriteriu la cele existente — suprafata construită/suprafata de teren — și a fost stabilit un cuantum al chiriei în sistem descrescător, invers proportional cu suprafata imobilului. Instanta a constatat că prin actul administrativ cu caracter normativ atacat s-a adus o vătămare a dreptului de proprietate al reclamantilor, întrucât reclamantii au fost lipsiti de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre de Guvern, fără ca această măsură să fie justificată, aducându-se atingere dreptului prin neîndeplinirea obligatiei de plată echitabilă a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său. De asemenea, instanta de fond a retinut că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei și asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru. Ca efect al admiterii actiunii reclamantilor, cererile de interventie în interesul Guvernului României, formulate de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, au fost respinse ca neîntemeiate. Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs Guvernul României și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. În recursul declarat de Guvernul României este criticată, mai întâi, solutia instantei de fond în ceea ce privește modul de solutionare a cererii de suspendare. Se consideră că cele două conditii prevăzute de art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 nu sunt îndeplinite, iar argumentele invocate în dovedirea conditiilor referitoare la acazul bine justificat” și apaguba iminentă” nu erau în măsură să sustină neoportunitatea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, iar prin suspendarea executării actului administrativ se încalcă însăși prezumtia de legalitate, fără ca instanta să fi pășit la cercetarea legalitătii actului administrativ. Este criticată solutia instantei de fond și în ceea ce privește solutia dată cererii de anulare și de acordare a despăgubirilor, pentru că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 este legală, fiind adoptată în temeiul art. 108 din Constitutia României, art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, Ordonantei Guvernului nr. 94/2000 și Ordonantei Guvernului nr. 83/1999, fiind respectate și dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă. Se sustine că actul administrativ atacat a fost emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 care au instituit posibilitatea restituirii în natură a imobilelor preluate de stat, chiar și a celor care anterior erau exceptate: școli, spitale, sedii de institutii publice, ambasade, muzee, dar și obligatia proprietarilor bunurilor redobândite de a păstra afectatiunea bunului pe o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani, statul având obligatia de a plăti o chirie al cărei cuantum urma să fie stabilit prin hotărâre de Guvern. Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru că s-a semnalat de către autoritătile locale că sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproportionate chiar și cu pretul pietii, în unele cazuri, iar aceasta reprezintă un aspect de oportunitate, aspect care nu poate fi cenzurat de instanta de contencios administrativ, instantă care poate analiza numai legalitatea unui act administrativ. Pentru că actul administrativ a fost emis cu respectarea cadrului normativ în vigoare, se consideră că reclamantii nu au dovedit îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii recurentului-pârât și acest capăt de cerere trebuia respins. În recursul declarat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, care a avut în fata instantei de fond26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 calitatea de intervenient, este criticată solutia instantei de fond ca fiind nelegală și netemeinică pentru că a fost pronuntată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii (caz de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă). S-a arătat că actul atacat a fost emis conform Legii nr. 24/2000 în baza Legii nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 247/2005. Actul contestat a fost emis în anumite conditii de oportunitate, ce reprezintă consecinta aprecierii organului administratiei publice, ce nu pot fi cenzurate de instanta de contencios administrativ. Este criticată solutia instantei de fond și pentru că s-a retinut greșit că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei ca urmare a încadrării imobilului într-o categorie a unui imobil cu suprafată mare și asigurarea prejudiciului produs prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru, pentru că proprietatea nu poate fi protejată decât în limitele functiilor cărora ea trebuie să răspundă, aceasta implicând chiar limitări pe care le impun finalitătile sale morale, eficacitatea sa economică și exigentele interesului general. Cât privește obligarea Guvernului la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anulare, în motivele de recurs se arată că cel prejudiciat trebuie să facă dovada conditiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii, sarcina probei revenind reclamantilor, conform art. 1169 din Codul civil, iar în cauză nu s-a făcut dovada că le-a fost încălcat sau limitat în vreun fel dreptul reclamantilor de a încasa chiria cuvenită pentru imobilul restituit prin procedura administrativă. Și măsura suspendării actului administrativ este criticată pentru că nu s-a dovedit existenta acazului bine justificat” și a apagubei iminente”, așa cum cer dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. Reclamantii au formulat întâmpinare și au solicitat respingerea recursurilor ca nefondate, considerând că hotărârea instantei de fond este legală și temeinică. După examinarea motivelor de recurs invocate, a dispozitiilor legale incidente în cauză, Înalta Curte va respinge recursurile pentru următoarele considerente: Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 din 11 aprilie 2007 a fost emisă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, ale art. 1 alin. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2000 și ale art. 1 alin. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999. Imobilele la care se face referire sunt imobilele care sunt afectate unor activităti de interes public, cum ar fi: școli, spitale, sedii de institutii publice, ambasade, muzee, care anterior aparitiei Legii nr. 247/2005 nu puteau fi restituite în natură. Modificările aduse actelor normative care vizau restituirea imobilelor preluate de stat în perioada comunistă (Legea nr. 10/2001, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2000, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999) către persoane fizice, culte religioase sau comunităti ale minoritătilor nationale au dat posibilitatea restituirii în natură și a acestor imobile, dar s-a instituit obligatia mentinerii afectatiunii, pentru imobilele restituite persoanelor fizice, pe o perioadă de 3—5 ani, în functie de destinatia actuală a bunului. În schimbul mentinerii afectatiunii, în Legea nr. 10/2001 s-a prevăzut ca proprietarul să primească o chirie ce va fi stabilită prin hotărâre de Guvern, iar în acest sens a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006. După aproape 4 luni, cuantumul chiriilor ce urmau să fie plătite proprietarilor cărora le-au fost retrocedate imobilele a fost redus prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007. În cele două recursuri este criticată solutia instantei de fond sub trei aspecte: — modul de solutionare a actiunii în anulare; — modul de solutionare a cererii de suspendare; — modul de solutionare a cererii privind acordarea despăgubirilor. 1. În privinta criticilor din cele două recursuri referitoare la solutia instantei de fond dată capătului de cerere privind anularea actului administrativ cu caracter normativ, Înalta Curte le va respinge. În motivele de recurs se arată faptul că actul administrativ a fost emis cu respectarea legii, atât a Legii nr. 24/2000, republicată, cât și a Legii nr. 247/2005 care a modificat art. 16 din Legea nr. 10/2001. Dar instanta de fond nici nu a invocat faptul că actul administrativ a fost anulat pentru că ar fi fost emis cu nesocotirea prevederilor legale privind emiterea lui, conditii de formă și de fond. Vor fi înlăturate sustinerile recurentilor potrivit cărora instanta de contencios administrativ nu poate analiza decât legalitatea unui act administrativ, dar nu și oportunitatea. Judecătorul poate analiza și elementele de oportunitate, când apreciază că acestea întregesc elementele legalitătii, mergând pe ideea că scopul legii (interesul public) este întotdeauna un element de legalitate, iar mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce tin de oportunitate. Excesul de oportunitate este stabilit de judecător prin raportare la scopul legii și care poate conduce la excesul de putere, care este definit în art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004 ca fiind aexercitarea dreptului de apreciere, apartinând autoritătilor administratiei publice, prin încălcarea drepturilor și libertătilor fundamentale ale cetătenilor, prevăzute de Constitutie sau de lege”. De altfel, instanta de fond a analizat oportunitatea actului administrativ tocmai din perspectiva raportării sale la scopul lui. Actul administrativ normativ contestat a fost anulat pentru că prin emiterea sa nu s-a realizat un echilibru între interesul public și dreptul reclamantilor la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosintă a bunului. Este adevărat că, potrivit paragrafului 2 al art. 1 din Protocolul nr. 1, dreptul la respectarea bunurilor unei persoane, consacrat de primul paragraf al aceluiași text, nu interzice statelor să adopte reglementări privitoare la modul lor de folosintă de către proprietar în conformitate cu interesul general. Chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statutat că atunci când statul adoptă o politică în materie locativă, legiuitorul national dispune de o mare marjă de apreciere în a se pronunta atât cu privire la definirea interesului public, precum și în alegerea modalitătilor concrete de realizare a acestuia, dar această apreciere a interesului public să nu fie lipsită de o bază rezonabilă. Dar tot jurisprudenta instantei europene a stabilit că trebuie să existe un just echilibru între dreptul de proprietate al persoanelor și exigentele interesului general, iar proprietarii să nu fie nevoiti să suporte o sarcină disproportionată și excesivă(Hotărârea din 29 aprilie 1999 în Cauza Chassagnon și altii împotriva Frantei). Cauza Hutten-Czapska împotriva Poloniei a fost invocată și în fata instantei de fond pentru a demonstra posibilitatea unei reduceri prin efectul legii a chiriei percepute de un proprietar, dar reducerea operată prin actul administrativ atacat a făcut ca reclamantii să suporte o sarcină disproportionată și excesivă, având în vedere că s-a operat o reducere de aproape 5 ori a nivelului chiriei și nu mai există un echilibru între interesul general și cel al individului. Este greu de înteles cum, deși existau aceleași conditii (reclamantii beneficiau de scutirea de plată a impozitelor, afectatiunea trebuie păstrată numai pe o perioadă de ani) la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, la numai 3-4 luni se ajunge la o reducere a chiriilor ce se cuvin proprietarilor, în cazul reclamantilor fiind de aproape 5 ori. 2. În ceea ce privește criticile aduse solutiei pronuntate de instanta de fond referitoare la neîndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind suspendarea executării actului administrativ, Înalta Curte le va respinge. Suspendarea actelor administrative reprezintă operatiunea juridică de întrerupere vremelnică a efectelor acestora și ea este o situatie de exceptie, care se poate dispune numai în conditiile legii. Art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 stabilesc conditiile în care se poate dispune suspendarea unui act normativ: cazul bine justificat și paguba iminentă. În legea contenciosului administrativ au fost definite atât paguba iminentă, cât și cazul bine justificat. Cazul bine justificat a fost dovedit în cauză, mai ales că instanta de fond a și anulat actul administrativ, existând împrejurări de fapt și de drept care au condus la ideea că actul a fost emis nelegal. Și paguba iminentă este dovedită în cauză pentru că prin emiterea actului administrativ s-au redus veniturile obtinute de reclamanti din chirie. Și criticile ce vizează modul de solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale sunt nefondate. 3. În conditiile în care instanta de fond a admis actiunea și a anulat actul administrativ, potrivit art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, a solutionat și cererea de acordare a despăgubirilor materiale. Despăgubirile acordate constau tocmai în diferenta dintre nivelul chiriei de care beneficiau potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 și cel stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 și ele s-au datorat emiterii actului administrativ anulat, astfel că vor fi respinse și sustinerile din motivele de recurs ce vizau greșita solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor. Aceștia au solicitat instantei de fond, pe lângă anularea partială a actului administrativ, și obligarea la plata prejudiciului cauzat prin emiterea actului contestat. Potrivit art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, instanta, solutionând cererea la care se referă art. 8 alin. 1, poate să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, iar potrivit art. 18 alin. 3 din același act normativ, instanta, la cererea reclamantului, va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele morale și materiale cauzate. În spetă, la instanta de fond, reclamantii au solicitat anularea actului administrativ și obligarea la plata daunelor materiale. Cum actul administrativ atacat a fost anulat, instanta de fond s-a pronuntat asupra capătului de cerere privind acordarea daunelor materiale. Nu pot fi retinute sustinerile recurentei Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor privind neîndeplinirea conditiilor de angajare a răspunderii civile delictuale. Mai întâi, temeiul de drept invocat (art. 899—1003 Cod procedură civilă) este greșit pentru că ultimul articol din Codul de procedură civilă este art. 735, iar în Codul civil răspunderea civilă delictuală este reglementată în art. 998—1003. Însă în materia contenciosului administrativ nu sunt aplicabile, în completare, decât dispozitiile Codului de procedură civilă (conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004). Chiar dacă nu se aplică regulile de la răspunderea civilă delictuală, astfel cum sunt reglementate în art. 998—999 din Codul civil, totuși, și în această materie, se poate vorbi de o formă de răspundere, dar o răspundere administrativ- patrimonială. Pentru antrenarea ei este necesară dovedirea unei culpe administrative, a unei prejudiciu, a raportului de cauzalitate între această culpă și prejudiciul cauzat unei persoane. În spetă, aceste conditii au fost îndeplinite pentru că s-a făcut dovada că prin emiterea greșită a actului administrativ, ce a fost anulat, reclamantilor li s-a creat un prejudiciu material și de aceea au fost obligate autoritătile la repararea acestuia. Apreciind că solutia instantei de fond este legală și temeinică, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă va fi respins recursul ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii DECIDE: Respinge recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și Guvernul României împotriva Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondate. Irevocabilă. Pronuntată în ședintă publică astăzi, 30 ianuarie 2009. Judecător, Eugenia Marin Judecător, Liliana Vișan Judecător, Adriana Deneș Magistrat-asistent, Daniela Tudor 27 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011ÎNALTA CURTE DE CASATIE ȘI JUSTITIE — SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL — DECIZIA Nr. 3.952 Ședinta publică din data de 29 septembrie 2009 Dosar nr. 3.230/1/2009 Președinte: Liviu Giurgiu — judecător Maria Anghelescu — judecător Viorica Lungeanu — judecător Niculina Vrâncut — magistrat-asistent S-au luat în examinare contestatiile în anulare formulate de Guvernul României și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Deciziei nr. 471 din 30 ianuarie 2009 a Înaltei Curti de Casatie și Justitie — Sectia de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal s-au prezentat intimatii Lothringen- Habsburg Dominic, Holzhausen Maria Magdalena și Sandhofer Elisabeth, prin avocat, lipsind contestatorii Guvernul României și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și intimata Cancelaria Primului-Ministru. Procedura completă. S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că cererile au fost formulat în termen legal și sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar. S-a mai referit că, la dosar, contestatoarea Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a depus note scrise și înscrisuri, iar intimatii-reclamanti au atașat întâmpinare. Constatând contestatia în anulare în stare de judecată, Înalta Curte a pus-o în dezbaterea părtilor prezente. Intimatii-reclamanti, prin avocat, au solicitat respingerea contestatiei în anulare ca inadmisibilă, detaliind considerentele expuse în întâmpinare. ÎNALTA CURTE, asupra contestatiilor în anulare de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008, pronuntată de Curtea de Apel București — Sectia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, a fost admisă actiunea formulată de reclamantii Lothringen-Habsburg Dominic, Holzhausen Maria Magdalena și Sandhofer Elisabeth în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, au fost respinse cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru și de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și s-a dispus suspendarea executării Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, anexa nr. 1 alin. 2, până la solutionarea irevocabilă a cauzei, anularea partială a anexei nr. 1 din această hotărâre în ceea ce privește stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfășurată, respectiv suprafata de teren aferent într-un raport invers proportional cuantum chirie — suprafată imobil, și a fost obligat pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia și la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 51 lei. Recursurile declarate împotriva acestei sentinte de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și de Guvernul României au fost respinse ca nefondate prin Decizia nr. 471 din 30 ianuarie 2009, pronuntată de Înalta Curte de Casatie și Justitie — Sectia de contencios administrativ și fiscal. Împotriva acestei decizii, Guvernul României și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor au formulat contestatie în anulare, întemeiată în drept pe dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă. Contestatorul Guvernul României a sustinut că instanta de recurs a omis să examineze motivul de modificare a hotărârii instantei de fond în baza dispozitiilor art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă, în sensul că aceasta a fost pronuntată cu aplicarea greșită a legii, deoarece nu s-a tinut cont de faptul că intimatii-reclamanti nu și-au dovedit sustinerile potrivit cărora imobilul retrocedat ar fi adus în anul precedent statului român venituri de aproape 1 milion euro. Contestatoarea Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a sustinut că instanta de recurs a omis să cerceteze unul dintre motivele de modificare a hotărârii atacate, care se referea la faptul că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost adoptată de Guvernul României cu respectarea tuturor dispozitiilor Legii nr. 24/2000, în vederea executării Legii nr. 10/2001 și în limitele impuse de aceasta. De asemenea, contestatoarea a arătat că solutia instantei nu s-a întemeiat pe o situatie reală, fiind contrară situatiei de fapt expuse în recursul formulat, ceea ce determină concluzia că recursul a fost judecat fără a se lua în calcul datele reale și concrete care au fost precizate. În acest sens, s-a arătat că Hotărârea Guvernului nr. 373/2007 trebuia raportată la actul normativ superior, respectiv Legea nr. 10/2001, și nu la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, care este un act cu fortă juridică echivalentă, astfel cum eronat a procedat instanta de recurs, stabilind cuantumul chiriilor imobilelor care fac obiectul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 10/2001, deși acesta este atributul exclusiv al Guvernului României. Analizând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte va respinge ambele contestatii în anulare ca nefondate, pentru următoarele considerente: Contestatiile în anulare formulate în cauză nu se încadrează în cazurile de retractare a unei hotărâri judecătorești irevocabile reglementate de dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă și care prevăd că hotărârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie când (...) instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greșeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare. Contestatorul Guvernul României a sustinut neîntemeiat că la judecarea recursului s-a omis cercetarea motivului de modificare a hotărârii atacate privind încălcarea prevederilor art. 1169 din Codul civil, în sensul că intimatii-reclamanti nu au dovedit sustinerile lor potrivit cărora imobilul denumit generic aCastelul Bran” ar fi adus statului român venituri de aproape 1 milion euro în anul precedent pronuntării instantei de fond. Analizând criticile formulate de ambii recurenti cu privire la modul de solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale, instanta de recurs s-a pronuntat asupra conditiilor prevăzute de art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 pentru acordarea acestora, inclusiv sub aspectul dovedirii sustinerilor formulate în motivarea cererii accesorii pentru plata de daune. 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011Deși hotărârea instantei de recurs nu cuprinde referirea expresă la dispozitiile art. 1169 din Codul civil indicate de recurenti, nu se poate constata omisiunea cercetării motivului de recurs întemeiat pe aceste prevederi legale, întrucât din considerentele avute în vedere pentru respingerea criticii respective rezultă examinarea în concret a sustinerilor formulate în raport cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 554/2004, ca lege specială care reglementează materia contenciosului administrativ și în baza căreia s-a solutionat litigiul. Contestatoarea Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a sustinut, de asemenea, neîntemeiat că instanta de recurs a omis să cerceteze unul dintre motivele de modificare a hotărârii instantei de fond, respectiv apărările că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost adoptată cu respectarea Legii nr. 24/2000, în vederea executării Legii nr. 10/2001. Respectarea formelor procedurale pentru emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 nu a constituit obiectul judecătii, întrucât motivele de nelegalitate invocate în actiune au vizat încălcarea dreptului de proprietate al intimatilor-reclamanti. În consecintă, nu a existat o omisiune a instantei de recurs de a examina respectarea conditiilor formale de emitere a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007. Aceeași concluzie se impune și în privinta motivului invocat de aceeași contestatoare cu privire la situatia de fapt avută în vedere de instanta de recurs, constatându-se că sustinerile respective vizează modul de interpretare a probelor administrate și care, potrivit dispozitiilor art. 318 din Codul de procedură civilă, nu pot fi examinate în calea extraordinară de atac a contestatiei în anulare. Pentru motivele expuse, Înalta Curte constată că nu sunt îndeplinite în cauză cerintele prevăzute expres de art. 318 din Codul de procedură civilă și, pe cale de consecintă, va respinge contestatiile în anulare ca nefondate. PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii DECIDE: Respinge contestatiile în anulare formulate de Guvernul României și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Deciziei nr. 471 din 30 ianuarie 2009 a Înaltei Curti de Casatie și Justitie — Sectia de contencios administrativ și fiscal ca nefondate. Irevocabilă. Pronuntată în ședintă publică astăzi, 29 septembrie 2009. Judecător, Liviu Giurgiu Judecător, Maria Anghelescu Judecător, Viorica Lungeanu Magistrat-asistent, Niculina Vrâncut ÎNALTA CURTE DE CASATIE ȘI JUSTITIE — SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL — DECIZIA Nr. 1.700 Ședinta publică din data de 25 martie 2010 Dosar nr. 6.777/1/2009 Președinte: Carmen Ilie — judecător Emanuel Albu — judecător Iuliana Rîciu — judecător Anca Sterie — magistrat-asistent S-a luat în examinare recursul declarat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Încheierii din 2 iunie 2009 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a Contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal au lipsit părtile: recurenta-intervenientă Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, intimatul- pârât Guvernul României și intimatii-reclamanti Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer. Procedura completă. Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, arătând că recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, fiind declarat și motivat în termenul legal. S-a mai referit că recurenta a solicitat judecarea cauzei în lipsă, astfel cum permit dispozitiile art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Constatând cauza în stare de judecată, Curtea o retine spre solutionare. CURTEA, asupra recursului de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: 29 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011I.Circumstantele cauzei 1.Obiectul actiunii Prin actiunea înregistrată pe rolul Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1 alin. 2 al articolului unic, obligarea acestuia la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea actului normativ mentionat, reprezentat de diferenta de chirie lunară la care aveau dreptul în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 și cea la care au fost îndreptătiti în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, diferentă înmultită cu numărul lunilor scurse de la emiterea acestei din urmă hotărâri de Guvern și până la solutionarea irevocabilă a cererii și suspendarea executării actului administrativ până la solutionarea definitivă și irevocabilă a actiunii. 2. Motivele de fapt și de drept care au stat la baza formulării cererii În motivarea actiunii reclamantii au arătat că au devenit proprietari ai imobilului denumit generic aCastelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri de Guvern a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micșorându-se în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce își desfășoară activitatea în imobilele restituite. Mai arată reclamantii că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 vatămă drepturile și interesele proprietarilor, deoarece introducerea unui nou criteriu de calcul, și anume asuprafata construită desfășurată sau suprafata de teren aferent, inclusiv terenul de sub constructie”, stabilește un sistem arbitrar, prin care cuantumul chiriei este invers proportional cu suprafata imobilului. 3. Apărările formulate de pârâtul Guvernul României Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiată. Arată pârâtul că hotărârea a fost adoptată prin însușirea proiectului initial de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. Arată pârâtul că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor având destinatia de licee, școli, spitale, sedii de institutii publice, muzee cu suprafete construite desfășurate și teren aferent foarte mare. La dimensionarea cuantumului chiriei s-au avut în vedere, pe de o parte, influentele economice asupra utilizatorului actual, în sensul asigurării suportabilitătii acestora din bugetele proprii, în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime și, pe de altă parte, asigurarea unui venit echilibrat pentru beneficiarii retrocedării. În cauză au fost formulate cereri de interventie în interesul pârâtului de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cereri încuviintate în principiu de instantă. 4. Hotărârea instantei de fond Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București a fost admisă actiunea reclamantilor Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României. Au fost respinse cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru și de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, a fost anulată partial hotărârea Guvernului atacată, și anume anexa nr. 1 alin. 2, și obligat pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia și la plata sumei de 51 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, și suspendată Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 — anexa nr. 1 alin. 2 până la solutionarea irevocabilă a cauzei. 5. Motivele de fapt și de drept care au stat la baza formării convingerii primei instante Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut că reclamantii au devenit proprietari ai imobilului denumit generic aCastelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri de Guvern a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micșorându-se în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce își desfășoară activitatea în imobilele restituite. Instanta de fond a retinut că Guvernul a stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 criteriile pe baza cărora se stabilește cuantumul chiriilor, și anume: afectatiunea imobilului, rangul localitătii, suprafata construită desfășurată și suprafata de teren aferent, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost introdus un subcriteriu la cele existente — suprafata construită/suprafata de teren — și a fost stabilit un cuantum al chiriei în sistem descrescător, invers proportional cu suprafata imobilului. Instanta a constatat că prin actul administrativ cu caracter normativ atacat s-a adus o vătămare a dreptului de proprietate al reclamantilor, întrucât reclamantii au fost lipsiti de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre de Guvern, fără ca această măsură să fie justificată, aducându-se atingere dreptului prin neîndeplinirea obligatiei de plată echitabilă a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său. De asemenea, instanta de fond a retinut că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei și asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru. Ca efect al admiterii actiunii reclamantilor, cererile de interventie în interesul Guvernului României formulate de Cancelaria Primului-Ministru și Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor au fost respinse ca neîntemeiate. 6. Recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și Guvernul României împotriva Sentintei nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal Prin Decizia nr. 471 din 30 ianuarie 2009 Înalta Curte de Casatie și Justitie a respins recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor și Guvernul României împotriva Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal ca nefondate. Pentru a pronunta această solutie instanta a retinut în esentă următoarele: Instanta de recurs a înlăturat sustinerile recurentilor potrivit cărora instanta de contencios administrativ nu poate analiza decât legalitatea unui act administrativ, dar nu și oportunitatea. Judecătorul poate analiza și elementele de oportunitate, când apreciază că acestea întregesc elementele legalitătii, mergând pe ideea că scopul legii (interesul public) este întotdeauna un element de legalitate, iar mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce tin de oportunitate. Excesul de oportunitate este stabilit de judecător prin raportare la scopul legii și care poate conduce la excesul de putere, care este definit în art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004 ca fiind aexercitarea dreptului de apreciere, apartinând autoritătilor administratiei publice, prin încălcarea 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii DECIDE: Respinge recursul declarat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Încheierii din 2 iunie 2009 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal ca nefondat. Irevocabilă. Pronuntată în ședintă publică astăzi, 25 martie 2010. Judecător, Carmen Ilie Judecător, Emanuel Albu Judecător, Iuliana Rîciu Magistrat-asistent, Anca Sterie  drepturilor și libertătilor fundamentale ale cetătenilor, prevăzute de Constitutie sau de lege”. De altfel, instanta de fond a analizat oportunitatea actului administrativ tocmai din perspectiva raportării sale la scopul lui. Actul administrativ normativ contestat a fost anulat pentru că prin emiterea sa nu s-a realizat un echilibru între interesul public și dreptul reclamantilor la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosintă a bunului. În ceea ce privește criticile aduse solutiei pronuntate de instanta de fond referitoare la neîndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind suspendarea executării actului administrativ, Înalta Curte le-a respins. Suspendarea actelor administrative reprezintă operatiunea juridică de întrerupere vremelnică a efectelor acestora și ea este o situatie de exceptie, care se poate dispune numai în conditiile legii. Art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 stabilesc conditiile în care se poate dispune suspendarea unui act normativ: cazul bine justificat și paguba iminentă. În legea contenciosului administrativ au fost definite atât paguba iminentă, cât și cazul bine justificat. Cazul bine justificat a fost dovedit în cauză, mai ales că instanta de fond a și anulat actul administrativ, existând împrejurări de fapt și de drept care au condus la ideea că actul a fost emis nelegal. Și paguba iminentă este dovedită în cauză pentru că prin emiterea actului administrativ s-au redus veniturile obtinute de reclamanti din chirie. Și criticile ce vizează modul de solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale au fost considerate nefondate. 7. Cererea formulată de A.N.R.P. La data de 28 mai 2009, petenta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a formulat cerere de lămurire a dispozitivului Sentintei nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în sensul precizării în mod clar a ce anume s-a avut în vedere prin anularea alin. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007. 8.Hotărârea instantei de fond Prin Încheierea din 2 iunie 2009 Curtea de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal a admis cererea de lămurire dispozitiv formulată de petentă, în sensul: aAnulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1, în ceea ce privește stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfășurată, respectiv suprafata de teren aferent, într-un raport invers proportional cuantum chirie—suprafată imobil”. 9. Recursul formulat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Încheierii din 2 iunie 2009 a Curtii de Apel București — Sectia a VIII-a contencios administrativ și fiscal Motive de recurs întemeiate pe dispozitiile art. 304 1 din Codul de procedură civilă Prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 au fost stabilite clasele de imobile în functie de suprafata construită (suprafată/teren), cu consecinta stabilirii cuantumului chiriei în functie de încadrarea în această clasă. La pct. 1—4 sunt precizate imobilele pentru care se aplică cuantumul chiriilor în functie de suprafata construită desfășurată (suprafată/teren). Imobilul ce a făcut obiectul litigiului se află la pct. 4 din rubrica intitulată aAfectatiunea imobilului”. Deși prin Încheierea pronuntată în data de 2 iunie 2009 instanta de fond a făcut precizarea că se va anula partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, și anume numai anexa nr. 1, recurenta critică această hotărâre, deoarece în cuprinsul său nu se face referire la categoria de imobile cărora li se vor aplica criteriile anulate în anexă, având în vedere că imobilul în spetă este prevăzut doar la pct. 4 din rubrica aAfectatiunea imobilului” din anexa anulată partial. II. Considerentele instantei de recurs 1. Recursul este nefondat. 2. Obiectul actiunii l-a constituit aanularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, și anume anexa nr. 1 alineatul 2”. 3. Reclamantii au criticat actul administrativ în ceea ce privește stabilirea cuantumului chiriei invers proportional cu suprafata imobilului. Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008, definitivă și irevocabilă, s-a apreciat că modalitatea de calcul al chiriei este nelegală. Sistemul de calcul al chiriei privește toate categoriile de imobile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 1—4, astfel încât nu se poate restrânge obiectul actiunii numai la imobilele de la pct. 4. Anularea partială a actului administrativ normativ profită tuturor persoanelor interesate. 4. Pe parcursul solutionării dosarului nu s-a discutat necesitatea precizării actiunii numai în ceea ce privește imobilele înscrise la pct. 4 din anexa nr. 1, astfel încât instanta de fond când a pronuntat hotărârea a analizat alineatul 2 în mod global, astfel cum a fost învestită. 5. Fată de acestea, în temeiul art. 312 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă, urmează a se respinge recursul ca nefondat. 31 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.20112. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe tară: 1.CotizatiiSatu MareNumerar4.347,00 lei 1.Alte venituri fără scop patrimonialSatu MareNumerar20.636,87 lei 2.Contributii23.762,00 lei 3. Alte venituri: Nr. crt. Denumirea societătiiSediul socialNationalitateaCUIData donatieiFelul donatiei Suma donatiilor — lei — 1.Kalmander HarmonyCăminRomână1810217829.01.2010Virament6.200,00 2.S.C. Schwab — S.R.L. Total: Satu MareRomânăRO6425827.01.2010 17.03.2010 29.04.2010 31.05.2010 2.06.2010 8.06.2010 6.07.2010 6.08.2010 30.08.2010 14.09.2010 29.09.2010 27.12.2010 Virament Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar 5.000,00 4.000,00 2.000,00 750,00 800,00 1.000,00 550,00 3.000,00 900,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 23.600,00 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I , Nr. 240/6.IV.2011 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice și a campaniilor electorale Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul Judetean Satu Mare 1. Cotizatii: aMonitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala aUnirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Directia de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: aMonitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240/6.IV.2011 contine 32 de pagini. Pretul: 6,40 leiISSN 1453—4495. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)

Link monitorul oficial.
Ultima actualizare: 2024-03-19 15:18:26

Data adaugarii:2023-12-05 17:08:03

Pentru sugestii/colaborari ne puteti contacta la 0728 787 372.

Pentru colaborari, putem ajuta pe partea de digitalizare SSM, sau software facut la comanda (website, aplicatii, automatizari etc)